Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6362
Title: Juguler venin korunduğu boyun disseksiyonlarında postoperatif kan akımının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of postoperative blood flow in neck dissections where jugular vein is preserved
Authors: Caymaz, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Thrombosis
Tromboz
Jugular venler
Jugular veins
Kafa ve boyun neoplazmları
Boyun
Neck
Head and neck neoplasms
Lenf nodları
Lymph nodes
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Caymaz, A. (1998). Juguler venin korunduğu boyun disseksiyonlarında postoperatif kan akımının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yassı epitel hücreli karsinoma, baş-boyun bölgesinin en sık görülen tümörüdür. Servikal metastaz oranlan, primer tümörün yerleşim bölgesine bağlı olarak değişse de, yüksektir. Günümüz baş-boyun cerrahisinde, bu tümörlerin sadece primerlerinin değil, servikal metastaz tedavüerinin de aynı ciddiyet ile yapılması gerekliliği yönünde düşünceler yoğunluktadır. Primer tümörün yerleşimi, bazen erken dönemde de olsa, tümörün boynun her iki tarafında servikal metastaz yapabilmesine olanak sağlar. Bu yüzden tümörün cerrahi tedavisinde bilateral, simültane boyun disseksiyonu yapmak gerekebilir. Bilateral, simültane, radikal boyun disseksiyonlannm postoperatif komplikasyonlannm sık ve ciddi olduğu bilinmektedir. Tek taraflı vena jugularis internanın korunarak yapılan boyun disseksiyonlan ile rekürrens oranlarını değiştirmeden, yaşam sürelerini uzatmak mümkündür. Eğer operasyon sonrasında vena jugularis interna da trombus oluşmadan akım devam ediyorsa; rekkürrens ve yaşam oranlan değişmeden bu oran yüksek ise operasyon amacına ulaşmış sayılır. Çalışmamızda, juguler venin korunduğu boyun disseksiyonu yapılan hastalarda, geç dönemde, akım oranını ve trombüs oluşumunu etkileyen faktörleri araştırdık. Temmuz 1995 ve Şubat 1998 arasında, baş-boyun bölgesinde yerleşimli, yassı epitel hücreli karsinomu olan, 28 hastada 32 boyun disseksiyonu yapıldı. Takiplerde juguler vende geç dönem akım oram % 93.3 olarak saptandı. Trombüs oluşumuna etkili olduğu düşünülerek incelenen simültane boyun disseksiyonu, faringokütan fîstül, kan transfüzyonu, boyun lenf nodu durumu ve ven zedelenmelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Trombüs oluşumuna, operasyon sırasında cerrahın manüplasyonu ve vena jugularis internanın mobilizasyonuna bağh endotel hasarının etkili olduğu düşünüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6362
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088604.pdf
  Until 2099-12-31
4.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons