Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6342
Title: İsnâdın doğuşu
Other Titles: Appearance of isnâd
Authors: Karacabey, Salih
Uz, Emin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Hadis
Kur'an-ı Kerim
Rivayetler
İslamiyet
İsnad
Hadith
Koran
Rumours
Islam
Charges
Issue Date: 22-Jun-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uz, E. (2012). İsnâdın doğuşu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, başlangıçta sadece dini bilgi aktarımında kullanılan fakat zamanla her tür geleneksel bilginin sonraki kuşaklara ulaştırılmasını sağlayan isnâd sisteminin doğuşuna etki eden faktörleri ele almaktadır. Batılı ilim adamlarının, klasik hadis tarihindeki bazı kavramları yeniden yorumlayarak tarihlendirme çabaları malumdur. Onlar, isnâdların hicrî ilk asırdan sonra, isnâd kullanmak zorunda olan hadisçiler tarafından oluşturulduğunu savunmuşlardır. Bu tezde ise isnâd fikrine farklı bir açıdan bakılmakta ve hadislerin sistematik olarak rivâyet edilmediği ilk asırda bile isnâd oluşumu için gerekli olan fonksiyonlara dikkat çekilmektedir.Hazırlamış olduğumuz yüksek lisans tezi giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun kaynakları ve özellikleri üzerinde durulmuş ve çalışma boyunca takip edilen metod zikredilmiştir. Sonraki bölümlerde konunun daha iyi anlaşılması bakımından birinci bölümde İsnâd'ın tanımı, kapsamı ve konuyla ilgili görülen kavramlar incelenmiş, âidiyeti ve önemi hakkında bilgilere yer verilmiştir.İkinci bölümde, isnâdın doğuşu tarihî süreç içerisinde ele alınmış ve sistemin doğuşuna etki eden faktörlerden yola çıkarak ilk dönem sosyal yapı içerisinde, isnâdların tabii bir şekilde oluştuğuna dikkat çekilmiştir.Üçüncü bölüm ise hadis dışındaki diğer ilim dallarında isnâd sisteminin kullanılmasına ayrılmıştır. Tarih, tefsir, fıkıh gibi ilimler başta olmak üzere isnâd sisteminden yararlanan diğer ilim dallarının isnâdın kullanımında nasıl bir metod izledikleri kısaca sunulmuştur. Bu bölümün sonunda İsnâd sistemi'nin sadece hadis rivâyetinde kullanılmayıp Temel İslâm Bilimleri alanına giren birçok bilginin aktarımında kullanıldığı, bunun da ötesinde nesiller arası kültür birliğini sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğu anlaşılmıştır.Sonuç bölümünde elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirilmiş, ele aldığımız konunun tarihsel geçerliliği tartışılmıştır.
This thesis is handle with factors that are have an impact on the birth of imputation system which was initially used for only transfered to religional knowledge but by the time of progress it was provided with transfer to every form of traditional knowledge from next generation. İt is known that western scientiests make an effort for date thereby reinterpret to classical hadith history's notions. They defended that imputations were constituted after the first hijri centuriys, by the hadithians which have to use imputation. As for this thesis, imputation idea is looked after a different standpoint and the functions which are required for constitution of imputation are pointed out even the first century when hadiths were not related sistematically.The postgraduate thesis which we have produced is cosisted of an introduction and three sections. İn the introduction is emphasized subject resources and qualifications and the method that was followed up to during the study was adverted. For the subject was understood clearly, in chapter one isnâd was defined, the extent of isnâd and notions that were related to subject were analysed and it was given a place to information about relation and importance.İn chapter two, the birth of isnâd was discussed in historicâl process. İsnâds which were formed naturaly in social structure analysed the factors which have an impact to birth of system.As for chapter three, the system of isnâd which was used the other disciplines was analysed. Particularly History, Tafsir and Fıqh other disciplines which were used isnâd system were presented shoetly how they followed a method for used isnâd. At the end of the chapter, it is understood that İsnâd System is not only used rumor of hadith but also it was used for related to great numbers of knowledge in area of Basic İslâm Learnings and what is more it has been undertood that is one of the most important factors for supply cultural unity with generations.İn conclusion chapter, results which are acquired are evaluated. The subject that is taken is discussed historicâl validity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6342
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319562.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons