Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6326
Title: Toplumsal değerler, cinsiyet rolleri, ahlak algısı ve bilişlerin obsesif kompulsif bozukluk semptomları ile ilişkisi
Other Titles: Relations of social values, gender roles, moral perception and cognitions with obsessive compulsive disorder symptoms
Authors: Yorulmaz, Orçun
Aktaş, Oya Karaali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Obsesif kompulsif bozukluk
Hatalı inanışlar
Toplumsal değerler
Ahlaki olgunluk
Cinsiyet rolleri
Obsessive-compulsive disorder
Belief domains
Social values
Moral maturity
Gender roles
Issue Date: 6-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, O. K. (2014). Toplumsal değerler, cinsiyet rolleri, ahlak algısı ve bilişlerin obsesif kompulsif bozukluk semptomları ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) obsesyon ve kompulsiyonların varlığı ile karakterize bir kaygı bozukluğudur. OKB belirtileri toplumlarda yaygın olarak görülmekte ve hemen herkesçe yaşanabilmektedir. OKB semptomlarını yordayan değişkenleri belirleyebilmek için yapılan çalışmaların çoğunda hatalı inanışlar öne çıkmaktadır. Bu çalışmada OKB semptom ve hatalı inanışların toplumsal değerler, toplumsal cinsiyet rolleri ve ahlaki olgunluk ile ilişkisini incelemek amaçlanmaktadır. Farklı coğrafi bölgelerden Bursa' ya gelerek yerleşmiş ve kendilerini geldikleri bölgeli olarak tanımlayan, 18-65 yaş arası herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan 650 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik bilgi formu, Obsesif İnanışlar Envanteri-Gözden Geçirilmiş Form (Obsessive Beliefs Questionnaire-Revised), Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEÜR), Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği, BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri, Portre Değerler Anketi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. OKB semptom ve hatalı inanışlarının cinsiyet, toplumsal değerler ve ahlaki olgunluk ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. OKB toplam semptomları ve hatalı inanışların cinsiyete göre farklılaştığı kirlenme, özbakım ritüelleri, zarar verme düşünceleri ve düşünce eylem kaynaşması olasılık boyutunun kadınlarda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ahlaki olgunluk düzeyinin zarar verme dürtüleri ile pozitif, sorumluluk, mükemmeliyetçilik, düşünce kontrol ve düşünce eylem kaynaşması olasılık ile negatif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. OKB toplam semptomları ile başarı ve hazcılık değerleri arasında negatif, uyma değeri ile arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir.
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a form of anxiety disorder characterized by the maintenance of obsessions and compulsions. OCD symptoms are common among the population and these symptoms may occur in anyone. Belief domains stand out in most of the studies that investigate the indicators of OCD symptoms. The aim of this study is to study the relationship of OCD symptoms and belief domains with social assets, social gender roles and moral maturity. Study was conducted on 650 adults, aged between 18-65, whom were reported to move in Bursa from different geographical areas and define themselves by the area where they came from. None of these individuals were diagnosed with any psychiatric disorder. A sociodemographical information questionnaire formed by the authors, Obsessive Beliefs Questionnaire-Revised, Padua Inventory-Washington State University Revision (PEWEÜR), Thought Action Fusion Inventory, Bem Sex Role Inventory, Portrait Values Questionnaire and Moral Maturity Inventory were used in this research. Results showed that OCD symptoms and belief domains are correlated with gender, social values and moral maturity. OCD total symptoms and belief domains differed according to gender factor and contamination, self-care rituals, harming toughts and thought-action fusion likelihood dimension was higher in women. Study also showed moral maturity level is positively correlated with harming thoughts but negatively correlated with responsibility, perfectionism, thought control and thought action fusion likelihood. Results of the research indicated that OCD total symptoms are negatively correlated with achievement and hedonism values but positively correlated by conformity value.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6326
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363749.pdf4.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons