Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6311
Title: Fitness salonunu kullanan bireylerin fiziksel aktiviteden beklentilerinin ölçülmesi (Yalova örneği)
Other Titles: Measuring expectations of physical activity of individuals using the fitness centers (Yalova sample)
Authors: Acar, Zaim Alparslan
Aydın, Ahmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Fiziksel aktivite
Physical activity
Bireysel beklenti
Fitness center
Individual expectation
Fitnes salonu
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, A. (2019). Fitness salonunu kullanan bireylerin fiziksel aktiviteden beklentilerinin ölçülmesi (Yalova örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fiziksel aktivite bedensel bir harekettir. Fiziksel aktivite planlı. yapısal. tekrarlanan ya da hedef odaklı olmak zorunda değildir. Günlük hayatta yapılan bütün bedensel davranışlar fiziksel aktivitenin bir parçasıdır. Fiziksel aktiviteyi etkileyen birçok faktörden bahsedilebilir. Demografik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de fiziksel aktivitenin çeşidine ya da sıklığına etki edebilir. Motivasyon ise fiziksel aktivitenin başlangıcına ve devamlılığına etki eden güçlü emosyonel bir faktördür. Fitness salonları modern toplumlarda fiziksel aktivite için fırsat sunan alanlardan biridir. Fitness salonları sunduğu çeşitli fiziksel aktivite imkanları nedeni ile yükselen sektörel bir trende sahiptir. Bu terndin doğru analiz edilebilmesi bir toplumdaki fiziksel aktiviteden beklentilerin doğru yorumlanmasına bağlıdır. Bu çalışma Yalova ilinde fitness solonu kullanan bireylerin fiziksel aktiviteden beklentilerini ölçme üzerine odaklanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Yalova ilinde faaliyet gösteren fitness salonunlarını kullanan bireylere anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılan bireylere uygulanan ankette öncelikli olarak demografik yapılarına ilişkin tanımlayıcı sorular yöneltilmiştir. Daha sonrasında katılımcıların fiziksel aktivite ve fitness salonundan beklentilerine ilişkin sorular yöneltilerek geniş bir sorgulama yapılmıştır. Araştırmaya fitness salonlarına fiziksel aktivite için gelen toplam 300 birey katılmıştır. Tanımlayıcı isratistiklerin yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkiye göre karşılaştırmalı betimsel analizler yapılmıştır. Fitness salonu kullanan bireylerin fıziksel aktiviteden beklentilerinin birçok faktörden eşzanıanlı olarak etkilendiği saptanmıştır.
Physical activity is a bodily movernent. Physical activity does not have to be planned, tructured, repetitive or purposeful. All bodily behaviors in daily life are part of physical activity. Many factors affecting physical activity can be mentioned. In addition to demographic factors, environmental factors mayaıso affect the type or frequency of physical activity. Motivation is a factor with a strong emotion that affects the beginning and continuity ofphysical activity. Fitness centers are one of the areas that offer opportunities for physical activity in modern societies. Fitness centers have a growıng sectoral trend due to various physical activity opportunities. COITect arıalysis of this ternd is dependent on the correct interpretation of expectatiorıs of physical activity in a society. This study focuses on mensuring the expectations plıysical activity of individuals ıısing the fitness centers in the province of Yalova. In accordance with this purpose, a survey has been conclucted for individuals using fitness centers. lnitially, descriptive questions regarding demographic structures have been put. Afterwards, questions have been adressed about the expectations of the participants from the physical activity and fitness centers. A total of 300 individuals participated in the research for physical activity. In addition to de criptive statistics, comparative descriptive analyzes have been performed according to the relationship between variables. it has been detected that individuals using fitness centers are affected by many factors simultaneous.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6311
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
579166.pdf30.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons