Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6306
Title: Eşitsizlik kavramına ilişkin bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of knowledge construction process in relation to the concept of inequality
Authors: Özdemir, Muhamet Emin
Süzen, Cengiz
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Eşitsizlik
Inequality
Matematiksel soyutlama
RBC+C
Mathematical abstraction
Issue Date: 22-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Süzen, C. (2019). Eşitsizlik kavramına ilişkin bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda yapılandırmacı öğrenme kuramı eğitim sistemimizde büyük önem arz etmektedir. Bu kuramla birlikte öğrencilerin bilgiyi nasıl oluşturduğu çok önem kazanmıştır. Bu da karşımıza bilgiyi oluşturma olarak adlandırılan soyutlama terimini çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı da 8. sınıf öğrencilerinin eşitsizlik konusundaki bilgiyi oluşturma süreçlerini incelemektir. Çalışma Iğdır da bir ortaokulda öğrenim görmekte olan, matematik başarı seviyeleri farklı toplam beş öğrenciyle yürütülmüştür. Öğrenciler seçilirken matematik ders notları ve öğretmen görüşleri dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında öğrencilere düşünsel süreçlerini açığa çıkaracak tarzda 4 problem yöneltilmiştir. Ayrıca uzman görüşleri alınarak soruların geçerlik ve güvenilirliği sağlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olduğundan veri toplama araçları olarak öğrenci cevap kâğıtları, gözlem notları, yapılan görüşmelere ait transkriptler kullanılmıştır. Öğrenci cevapları analiz edilirken RBC+C soyutlama modelinin bilişsel eylemleri göz önüne alınmıştır vii Çalışma sonunda yüksek ve orta düzeyde matematik başarısına sahip öğrencilerin bilgiyi oluşturabildiği, düşük başarı düzeyine sahip öğrencinin ise soyutlamayı gerçekleştiremediği görülmüştür. Öğrencinin ön bilgi eksikliklerinin bilgiyi oluşturmasını engellediği görülmüştür. Ayrıca soyutlamayı gerçekleştiren öğrencilerde birbirlerinden farklı çözümler izlemişler ve başarı düzeyi yüksek öğrenciler soyutlamayı daha hızlı gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca öğretmenin yönlendirici sorular sormasının, öğrencilerin bilgiyi oluşturmasını kolaylaştırdığı görülmüştür.
In recent years, constructivist learning theory has become great importance in our education system. With this theory, how students form information has gained great importance. This reveals the term abstraction, called creating information. The aim of this study is to examine the process of construction information about inequality among 8th grade students. The study was carried out with a total of five students with different mathematics achievement levels in a secondary school in Iğdır province. Mathematics course notes and teachers' opinions were taken into consideration while selecting students. Within the scope of the study, 4 problem were addressed to the students in a way to reveal their intellectual processes. And also, the validity and reliability of the questions were obtained by taking expert opinions. As the research is a case study, one of the qualitative research methods, student response papers, observation notes and transcripts of interviews were used as data collection tools. while analyzing student responses, cognitive actions of RBC+C abstraction model were taken into consideration ix At the end of the study, it was proved that high and medium level mathematics students were able to construct information and low level students could not realize abstraction. It was seen that the lack of preliminary information prevented the student from constructing the information. Also, the students who performed the abstraction followed different solutions and the students with high levels of achievement realized the abstraction more quickly. In addition, it was seen that the teacher's directing questions made it easier for the students to construction the information.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6306
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
589808.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons