Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6305
Title: Bölgesel kalkınmada endüstriyel simbiyoz uygulamaları: Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi örneği
Other Titles: Industrial symbiosis implementations in regional development: The case of Bursa Eskişehir Bilecik Region
Authors: Sam, Neslihan
Yıldız, Özge
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı.
Keywords: Sürdürülebilir kalkınma
Sustainable development
Bölgesel kalkınma
Sürdürülebilirlik
Endüstriyel simbiyoz
Çevre
Regional development
Sustainability
Industrial symbiosis
Environment
Issue Date: 17-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, Ö. (2019). Bölgesel kalkınmada endüstriyel simbiyoz uygulamaları: Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sürdürülebilir kalkınma, dünyanın gündeminde önemli bir yer teşkil eden temalardan biridir. Bu bağlamda, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya yönelik strateji belgeleri oluşturulmaktadır. Türkiye’de de bu stratejiler ile uyumlu olarak ulusal planlar hazırlanmaktadır. Ayrıca yerelde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi amacı ile Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel çalışmalar yürütülmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın boyutlarından biri de, çevresel boyuttur. Bu tez çalışması, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutunda yer alan temalardan biri olan “Endüstriyel Simbiyoz” konusunu ele almaktadır. Çalışmada Endüstriyel Simbiyoz (ES) kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası uygulamalar ve Türkiye’de daha önce yürütülen benzer çalışmalar üzerinden açıklanmaktadır. Çalışma, TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi’ndeki endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik farkındalık düzeyini ölçmeyi, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımlarını ortaya koymayı, bölgede endüstriyel simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorun ve kısıtları tespit etmeyi, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılmasına yönelik bölgesel stratejilerin belirlenmesini ve sonuç olarak bir yönetim modeli önerisi getirilmesini amaçlamaktadır.
Sustainable development is one of the most significant themes on the world's agenda. Accordingly, strategy documents for sustainable development are being prepared on a global scale. Consistent with this strategy, the national plans are being prepared in Turkey. In addition, regional studies are carried out by Development Agencies in order to promote sustainable development at the local level. One of the dimensions of sustainable development is the environmental dimension. This thesis focuses on “Industrial Symbiosis” which is one of the themes in the environmental dimension of sustainable development. Thesis firstly makes Industrial Symbiosis (IS) description and defines the historical development of IS by introducing international practices and similar studies carried out previously in Turkey. Study aims to measure the level of awareness of industrial symbiosis applications in TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Region, to determine the economic, environmental and social gains of industrial symbiosis applications, to identify the problems and constraints encountered in the realization of industrial symbiosis implementations in the region, to define regional strategies for the sustainability and dissemination of industrial symbiosis practices and finally to improve a management model proposal for IS implementations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6305
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10295746.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons