Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/63
Title: Alev Çalısı (Photinia X Fraseri ‘Red Robin’)'nın farklı yetiştirme ortamlarında fidan büyüme özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of sapling growth characteristics in different growing substrates of Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Authors: Zencirkıran, Murat
Çetiner, Sena
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Photinia x fraseri ‘’Red robin’’
Fidan gelişimi
Yetiştirme ortamı
Sapling development
Growing medium
Issue Date: 11-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetiner, S. (2019). Alev Çalısı (Photinia X Fraseri ‘Red Robin’)'nın farklı yetiştirme ortamlarında fidan büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Photinia x fraseri ‘Red Robin’ bitkisinin sera koşullarında, iki farklı boy saksı (3 l ve 1,5 l) ile farklı harç karışımlarından oluşan 8 farklı ortamın bitki gelişimine etkisini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ortamlar şu şekildedir: 1. ortam (OR1): %10 Hindistan cevizi tozu (HCT), %20 pomza, %30 bahçe toprağı , %40 yaprak çürüntüsü (YÇ). 2. ortam (OR2): %10 HCT, %30 pomza, %30 bahçe toprağı, %30 YÇ. 3. ortam (OR3): %10 HCT, %40 pomza, %30 bahçe toprağı, %20 YÇ. 4. ortam (OR4): %20 HCT, %30 pomza, %20 bahçe toprağı, %30 YÇ. 5. ortam (OR5): %20 HCT, %20 pomza, %40 bahçe toprağı, %20 YÇ. 6. ortam (OR6): %20 HCT, %20 pomza, %30 bahçe toprağı, %30 YÇ, 7. ortam (OR7): %10 HCT, %30 pomza, %20 bahçe toprağı, %40 YÇ. Kontrol ortamı: % 40 torf, % 40 pomza, % 20 bahçe toprağı oranlarından oluşmaktadır. Bu amaçla gövde çapı değişimi (alt-üst)(GÇD), bitki boyu (BB), yaprak uzunluk – genişlik değişimleri(YUG), yaprak sayısı(YS), kök ağırlıkları (yaş/kuru)(KA), sürgün sayısı(SS), bitki tacı(BT), saksı ağırlık artış – azalış oranları(SAA) belirlenmiştir. Bu değerlerin gelişim üzerindeki etkisi saksı boyu, ortamlar, saksı boyu x ortam etkileşimi (SBxO) başlıkları altında istatistiki analiz sonucu saptanmıştır. GÇD için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; kontrol, SBxO; 3 l - kontrol ortamından elde edilmiştir. BB için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; OR5, SBxO; 3 l - OR3’de saptanmıştır. YS için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; OR7, SBxO; 3 l - kontrol ortamından elde edilmiştir. YUG için en iyi sonuçlar; saksı boyu; en uzun yaprak 1,5 l, en geniş yaprak 3 l, ortam; en uzun ve geniş yaprak kontrol ortamı ve OR1, SBxO; en fazla 1,5 l - kontrol ortamında ölçülmüştür. KA için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; en yüksek yaş kök ağırlığı kontrol, en yüksek kuru kök ağırlığı OR1, SBxO; Yaş olarak, 3 l - kontrol ve OR1, kuru olarak, 3 l - kontrol ve OR3 olarak ölçülmüştür. SS için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; OR4 - OR7, SBxO; en fazla 3 l - OR4 olarak ölçülmüştür. BT için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 3 l, ortam; OR2, SBxO: en fazla 3 l OR1 olarak ölçülmüştür. SAA için en iyi sonuçlar; saksı boyu; 1,5 l, ortam; OR4, SBxO; en yüksek 1,5 l - OR6 ‘da saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kontrol ortamı dışında, 1. ortamın Photinia x fraseri ‘’Red robin’’bitkisi için alternatif bir ortam olduğu belirlenmiştir.
This study was carried out to determine the effect of 8 different media consisting of two different sized flower pots (3 l and 1,5 l) and different mortar mixtures on the plant growth in greenhouse conditions of Photinia x fraseri 'Red Robin' 8 plant. These environments are: 1. substrate (OR1): 10% coconut powder (HCT), 20% pumice, 30% garden soil, 40% leaf rotten (LW). 2. substrate (OR2): 10% HCT, 30% pumice, 30% garden soil, 30% YT. 3. substrate (OR3): 10% HCT, 40% pumice, 30% garden soil, 20% YT. 4. substrate (OR4): 20% HCT, 30% pumice, 20% garden soil, 30% YT. 5. substrate (OR5): 20% HCT, 20% pumice, 40% garden soil, 20% YT. 6. substrate (OR6): 20% HCT, 20% pumice, 30% garden soil, 30% YT, 7. substrate (OR7): 10% HCT, 30% pumice, 20% garden soil, 40% YT. Control substrate: 40% peat, 40% pumice and 20% garden soil. For this purpose, body diameter change (bottom-top) (ILC), plant height (BB), leaf length-width changes (YUG), number of leaves (YS), root weights (wet / dry) (KA), number of shoots (SS), plant crown (IT), flower weight increase - decrease ratios (SAA) were determined. The effect of these values on development was determined by statistical analysis under potted height, media, pot size x medium interaction (SBxO). Best results for ILC; flower pot height; 3 l, substrate; control, SBxO; 3 l - obtained from the control substrate. Best results for BB; flower pot height; 3 l, substrate; OR5, SBxO; 3 l - determined in OR3. Best results for YS; flower pot height; 3 l, substrate; OR7, SBxO; 3 l - obtained from the control substrate. Best results for YUG; flower pot height; the longest leaf 1,5 l, the widest leaf 3 l, substrate; the longest and broadest leaf control substrate and OR1, SBxO; measured at a maximum of 1,5 l - control substrate. Best results for KA; flower pot height; 3 l, substrate; highest age root weight control, the highest dry root weight OR1, SBxO; In the age, 3 l - control and OR1 were measured as dry, 3 l - control and OR3. Best results for SS; flower pot height; 3 l, substrate; OR4 - OR7, SBxO; not more than 3 l - OR4. Best results for IT; flower pot height; 3 l, substrate; OR2, SBxO: measured at most 3 l -OR1. Best results for SAA; flower pot height; 1,5 l, substrate; OR4, SBxO; highest 1,5 l - OR6. According to the results obtained from this study: Out of the control medium, it was determined that the 1st substrate was an alternative environment for Photinia x fraseri 'Red robin'.
URI: http://hdl.handle.net/11452/63
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
543666.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons