Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6290
Title: Çözelti ortamlarında bazı kinetik ve termodinamik parametrelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of some kinetic and thermodynamic parameters in solutions
Authors: Cebe, Mustafa
Gönülkırmaz, Beyhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Etil asetat
Çözeltiler
Hidroliz
Ethyl acetate
Hydrolysis
Kinetik parametreler
Kinetic parameters
Termodinamik parametreler
Thermodynamic parameters
Solutions
Issue Date: 5-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönülkırmaz, B. (2000). Çözelti ortamlarında bazı kinetik ve termodinamik parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Volumetrik, potansiyometrik ve spektroskopik yöntemleri kullanarak etilasetatın hidroliz reaksiyonuna ait kinetik ve termodinamik parametreler belirlenmiştir. Yöntemlerin verdiği sonuçlar kıyaslanarak, mevcut deneysel verilerle karşılaştınlmıştır. Etilasetatın hidroliz reaksiyonu değişik sıcaklıklarda asit, baz, Fe+3 iyonu ve heterojen katalizatörler varlığında gerçekleştirilerek her bir reaksiyon topluluğu için reaksiyon hız sabitleri, hız sabitlerinin sıcaklıkla değişiminden aktivasyon enerjisi ve entropi büyüklükleri hesaplanmıştır. Deneysel sonuçların mevcut deneysel ve kuramsal sonuçlarla kıyaslanması sonucunda asit katalizli hidroliz reaksiyonunun baz katalizliye göre çok daha yavaş olduğu, bununla birlikte Fe+3 iyonunun katalitik etkisinin Fe ve Cu metallerine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Gerçek çözelti sistemlerinde, geniş sıcaklık aralığında belirlenen Ea aktivasyon enerjisi ve A Arrhenius sabitinin sıcaklılığa bağımlılık gösterebilme olasılığı nedeniyle log k = f (l/T) fonksiyonunun doğrusallıktan sapıp sapmadığım belirlemek amacıyla bir dizi istatistiksel hata hesaplan yapılmıştır, log k = f (l/T) değişinimdeki beklenen kimyasal ve istatistiksel hatalar toplamının, deneysel hatalardan gelebilecek hatalar toplamını kapsadığının görülmesi nedeniyle deneysel olarak seçilen sıcaklık aralığında k=A e ~Ea/RT bağıntısının çalıştığımız sistemlerde de geçerlilik gösterdiği izlenmiştir.
By using volumetric, potansiyometric and spectroscopic methods, kinetic and thermodynamic parameters of ethyl acetate have been determined. The results which have been taken from the methods have been compared with themselves and they have been compared with experimental data obtained previously. The hydrolysis reactions of ethyl acetate have been experimented with acid, base, Fe+3 ion and heterogeneous catalysts at various temperatures and for each reaction group velocity constants, activation energy from the alteration between the temperature and velocity constants and activation entropy have been estimated. After comparing the experimental results with experimental and theoretical results which are existing, it has been seen that the hydrolysis reaction with acid catalyst is slower than that with base catalyst and catalytic effect of Fe+3 ion is bigger than that of Fe and Cu metals. Since Ea activation energy and A Arrhenius constant determined at wide temperature range may depend on the temperature, to determine whether log k = f (1/T) function deviates from the linear series statistical errors have been estimated. It has been seen that, in the log k = f (1/T) function the total of expected chemical errors and statistical errors is bigger than the total of errors coming from the experiments. For this reason, in the selected experimental temperature range k = A e 'Ea/RT function has been acceptable in the system in which we studied too.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6290
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095217.pdf
  Until 2099-12-31
7.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons