Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6289
Title: Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sakkaroz tüketen sıçanlarda dimetil benzantrasen (DMBA) ile oluşturulan pankreas adenokarsinomlarında matriks metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) aktivitelerinin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi
Other Titles: The immunohistochemical investigation of matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in pancreatic adenocarcinoma induced by dimethyl benzanthracene (DMBA) in rats consuming of high fructose corn syrup and sucrose
Authors: Akkoç, Ahmet
İnan, Sevda
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sıçan
DMBA
Pankreas duktal adenokarsinom
Matriks metalloproteinaz
Immunohistokimya
Yüksek fruktoz
Sakkaroz
Rat
Pancreas ductal adenocarcinoma
Matrix metalloproteinase
Immunohistochemistry
High fructose
Sucrose
Issue Date: 7-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan, S. (2015). Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sakkaroz tüketen sıçanlarda dimetil benzantrasen (DMBA) ile oluşturulan pankreas adenokarsinomlarında matriks metalloproteinaz (MMP-2 ve MMP-9) aktivitelerinin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, farklı beslenme modelleri (yüksek fruktozlu mısır şurubu, sakkaroz, kontrol) uygulanan Sprague Dawley ırkı sıçanlarda deneysel olarak 7,12 Dimetil Benzantrasen (DMBA) implantasyonu ile oluşturulan pankreas duktal adenokarsinomlarında (PDAK) matriks metalloproteinaz 2 (MMP-2) ve matriks metalloproteinaz 9 (MMP-9) enzimlerinin immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi amaçlandı. DMBA uygulanan tüm sıçanların pankreaslarında yaklaşık 0.5 -2 cm ebatlarda, beyazımtırak, orta sert kıvamlı, kesit yüzü nekrotik tümöral kitlelere rastlandı. DMBA uygulanmayan hayvanların pankreaslarında herhangi bir tümöral lezyona rastlanmadı. Histopatolojik olarak DMBA uygulanan sıçanların pankreaslarındaki tümöral kitlelerin PDAK'ları ile uyumlu oldukları görüldü. DMBA uygulanmayan tüm sıçanların pankreaslarında herhangi bir mikroskobik lezyon dikkati çekmedi. Ticari olarak temin edilen MMP-2 ve MMP-9 primer antikorları ile immunohistokimyasal yöntemle boyanarak tüm gruplardaki pankreas dokularında, boyananan hücreler, boyanma oranları ve boyanma şiddeti yarı kantitatif olarak değerlendirildi. İncelemeler sonucunda DMBA uygulaması sonrası duktal adenokarsinom gelişen yüksek fruktozlu mısır şurubu (YFMŞ), sakkaroz ve kontrol grupları arasında MMP-9 enzimi açısından, asiner hücreler (p<0,017) ve tubuler kompleks (p<0,021) yapılarında istatiksel olarak fark bulundu. Anlamlı farklılıklar bulunan grupların ikili karşılaştırılmasında YFMŞ ve kontrol grubunda asiner hücreler ve tubuler kompleks yapılarında, sakkaroz ve kontrol grubunda ise asiner hücrelerde anlamlı fark bulundu. MMP-2 enzimine bakıldığında DMBA uygulanan YFMŞ grubunda Langerhans adacıklarında, asiner hücrelerde, tümöral duktal epitellerin boyanma oranları ve şiddetlerinde, yangı hücrelerinde, desmoplazik yapı ve tubuler komplekslerde sakkaroz ve kontrol grubuna göre medyan değeri yüksek olmasına rağmen istatistiksel fark gözlenmedi. Sonuç olarak, MMP-2 ve MMP-9 enzimlerinin boyanma özellikleri farklı beslenme modellerinde karşılaştırıldığında, yüksek fruktozun PDAK'ların gelişiminde rolü olabileceği kanısına varıldı.
The aim of this study was to investigate immunohistochemical staining characteristics of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) and MMP-9 in pancreas ductal adenocarcinomas (PDAC) experimentally induced by implantation of 7, 12-dimethylbenzantracene (DMBA) in Sprague Dawley rats fed with different feeding regimes (corn syrup containing high levels of fructose, sucrose and control). Whitish, moderately firm tumoral masses of about 0.5 cm to 2 cm developed in pancreases of all DMBA-applied rats; the cut surfaces of the masses were necrotic. Animals which were not applied DMBA did not develop any tumoral masses in their pancreases. Histopathologically tumoral masses were confirmed to be PDACs. Rats which were not applied DMBA had normal pancreases microscopically. Stained cells, staining rates and intensities of the pancreas tissues were investigated semi-quantitatively in MMP-2 and MMP-9 stained slides. Significant differences were observed between rats which were applied high-fructose containing corn syrup and developed PDACs, and sucrose and control groups in MMP-9 enzyme staining intensities of acinar cells (p<0.017) and tubular complexes (p<0.021). In comparison of groups, significant differences were observed between high-fructose containing corn syrup-fed rats and control rats in staining intensities of acinar cells and tubular complexes, and between sucrose-fed rats and control rats in staining intensities of acinar cells. In comparison of MMP-2 staining rates and intensities, although the median value was higher in islets of Langerhans, acinar cells, tumoral ductal epithelium, inflammatory cells, desmoplasic structures and tubular complexes in DMBA applied high-fructose containing corn syrup-fed rats when compared with sucrose-fed rats and control rats, no statistical difference could be observed. As a conclusion, when MMP-2 and MMP-9 staining characteristics were compared in different feeding regimes, high fructose was suggested to have a role in development of PDACs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6289
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426564.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons