Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6282
Title: Domates posasının yem değerini arttırma olanakları üzerinde bir araştırma
Other Titles: An Investigation on possibilities of increasing feed value of tomato pomace
Authors: Karabulut, Ali
Umur, Habil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Domates posası
Parçalanabilirlik
Yem değeri
Kimyasal işlem
Fiziksel işlem
Tomato pomace
Nylon bag technique
Feed value
Chemical treatment
Physical treatment
Degradability
Naylon torba tekniği
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Umur, H. (2000). Domates posasının yem değerini arttırma olanakları üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma domates posasının yem değerini arttırma olanaklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için domates posası işlenmemiş, kuru maddede olmak üzere %3.5 üre ve %2.5 NaOH ile işlenmiş ve silindir ile ezilmiş olmak üzere fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak silolanmıştır. Araştırmanın yem materyalini oluşturan işlenmemiş (İDPS), %3.5 üre ile işlenmiş (ÜDPS), %2.5 NaOH ile işlenmiş (NDPS) ve silindir ile ezilmiş (EDPS) domates posası silajlarının ham besin maddeleri kuru madde (KM), kuru maddede olmak üzere organik maddeler (OM), ham protein (HP), ham yağ (HY), ham sellüloz (HS), nitrojensiz öz maddeler (NÛM), ham kül ve Metabolik Enerji (kcal/kg) içerikleri sırasıyla; %17.94, 19.75, 18.35 ve 21.22; %94.73, 94.71, 92.34 ve 93.90; %23.50, 30.42, 22.02 ve 23.08; %12.82, 10.19, 11.94 ve 11.23; %40.50, 44.88, 40.67 ve 42.03; %17.91, 8.22, 17.71 ve 17.56; %5.27, 5.29, 7.66 ve 6.10; 2421.87, 2476.84, 2399.56 ve 2344.59 kcal/kg olarak, pH, kuru maddede olmak üzere laktik asit, asetik asit, butirik asit içerikleri ve Flieg Puanları ise sırasıyla; 5.11, 5.22, 5.39 ve 5.45 ; %1.247, 1.357, 1.035 ve 1.376 ; %3.940, 2.600, 1.935 ve 2.280 ; %0.371, 0.000, 0.739 ve 0.000 ; 70, 70, 70 ve 70 olarak saptanmıştır. Deneme materyali domates posası silajları ile yapılan sindirim denemesi sonucunda KM, OM, HP, HY, HS ve NÛM içeriklerinin ortalama sindirilme dereceleri sırasıyla; %58.83±0.655, 63.30±1.681, 60.99±0.371 ve 58.08±0.849 ; %59.94±0.604, 64.35±1.742, 60.54±0.559 ve 59.71±0.866 ; %78.18±0.226, 78.26±2.023, 68.55±1.241 ve 70.85±0.586 ; %78.18±1.786, 82.37l1.563, 86.39±0.316 ve 81.19l1.138 ; %52.1810.505, 61.0812.292, 50.20l0.900 ve 50.64i2.407 ; %53.70l4.718, 13.41 15.471, 56.90i0.653 ve 53.06ı3.763 olarak saptanmış ve ayrıca ÜDPS'de KM'nin sindirilme derecesinde İDPS ve EDPS'ye.OM, HP ve HS'nin sindirilme derecelerinde diğer silajlara ve NDPS'de HYnin sindirilme derecesinde İDPS ve EDPS'ye göre istatistiki olarak önemli (P<0.05) düzeyde artış sağlanmıştır. Araştırmanın yem materyallerinin rumende kuru madde ve protein parçalanabilirlikleri naylon torba tekniği yöntemiyle saptanmış ve aynı rumen koşullarının kuru madde ve protein parçalanabilirliği üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Değişik fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirmenin domates posası silajlarının 48. saatteki kuru madde parçalanabilirliği üzerine etkisi önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Rumende kuru madde parçalanabilirlik parametrelerinden ' a ', ' b ', 'a+b ', ' c ', RSD, yıkama kaybı ve KMe (kuru madde etkin parçalanabilirliği) değerleri saptanmış ve aynı rumen koşullarında az da olsa gözlenen farklılıklar işleme yöntemlerinin etkilerinin rumende farklı etki göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmanın yem materyallerinden ÜDPS'nin aynı rumen koşullarında 48 saatlik inkübasyon süresi sonucunda protein parçalanabilirliği NDPS ve EDPS'ye göre istatistiki olarak önemli (P<0.05) düzeyde artış göstermiştir. Ayrıca %3.5 üre ile işlemenin domates posası silajının rumendeki protein parçalanabilirlik parametrelerinden ' a ', ' a+b ', ' RSD ', ' yıkama kaybı ' ve ' Pe ' (protein etkin parçalanabilirliği) değerleri üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Bu durumun söz konusu silaj bünyesindeki üre kalıntısı azotun hızla hidrolize olmasından ileri geldiği düşünülmektedir.
This research carried out to determine the possibilities of increasing the feed value of tomato pomace. In order to reach this aim, untreated pomace (UP), pomaces treated with 3.5% urea or 2.5% NaOH and crushed by rolls were ensiled. Dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), crude fat (CF), crude fiber (CC), nitrogen free extract (NFE), crude ash and Metabolic Energy (kcal/kg) components of the dry matter of untreated pomace silage (UPS), 3.5% urea treated pomace silage (UTPS), 2.5% NaOH treated pomace silage (NTPS) and crushed pomace silage (CPS) were found as 17.94, 19.75, 18.35 and 21.22%; 94.73, 94.71, 92.34 and 93.90%; 23.50, 30.42, 22.02 and 23.08%; 12.82, 10.19, 11.94 and 11.23%; 40.50, 44.88, 40.67 and 42.03%; 17.91, 8.22, 17.71 and 17.56%; 5.27, 5.29, 7.66 and 6.10%; 2421.87, 2476.84, 2399.56 and 2344.59 kcal/kg respectively and pH, lactic acid, acetic acid, butyric acid and Flieg points were found as 5.11, 5.22, 5.39 and 5.45; 1.247, 1.357, 1.035 and 1.376%; 3.940, 2.600, 1.935 and 2.280% ; 0.371, 0.000, 0.739 and 0.000%; 70, 70, 70 and 70 respectively. At the end of digestion trial which was carried out with tomato pomace silages, digestibility rates of the DM, OM, CP, CF, CFiber and NFE determined as 58.83±0.655, 63.30±1.681, 60.99±0.371 and 58.08±0.849%; 59.94±0.604, 64.35±1.742, 60.54±0.559 and 59.71 ±0.866%; 78.18±0.226, 78.26±2.023, 68.55±1.241 and 70.85±0.586%; 78.18l1.786, 82.37±1.563, 86.39±0.316 and 81.19±1.138%; 52.18±0.505, 61.08±2.292, 50.20±0.900 and 50.64±2.407%; 53.70±4.718, 13.41 ±5.471, 56.90±0.653 and 53.06±3.763% respectively and the differences of digestibilities of the DM in the UTPS and UPS and CPS ; OM, CP and CC between in the other silages and CF content of NTPS; was significantly higher than UPS (p<0.05). The rumen degradability of DM and protein contents of feed materials were investigated with nylon bag method at the same rumen conditions. DM degradability differences treated with different methods of pomace silage at 48th hour were insignificiant (p>0.05). DM degradability parameters such as a, b, a+b, c, RSD (Residual Standard Deviation), washing loss and DMe (Effective Dry matter degradability) of the pomace silages were slightly different from each other and it was concluded that main cause of these differences were different treatments.The protein degradability differences of NTPS and CPS the end of 48th incubation hour of UTPS in the same rumen conditions was found significant (P<0.05).lt has been determined that urea treatment was effected a, a+b, RSD, washing loss and Pe (effective protein degradability) parameters of pomace silage posivitely. It was concluded that this was the result of rapid hydrolysation of trace urea in the silage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6282
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095222.pdf
  Until 2099-12-31
4.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons