Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6277
Title: Tavşanlarda spirulina platensis ve canlı maya kültürü Saccharomyces Cerevisiae'nin bağışıklık sistemi ve büyüme performansı üzerine etkisi
Other Titles: Effect of spirulina platensis and Saccharomyces Cerevisiae live yeast cell culture on immune system and growth performance in rabbits
Authors: Galip, Nurten
Seyidoğlu, Nilay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tavşan
Saccharomyces cerevisiae
Spirulina platensis
Bağışıklık
Büyüme
Rabbit
Immunity
Growth
Issue Date: 22-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyidoğlu, N. (2015). Tavşanlarda spirulina platensis ve canlı maya kültürü Saccharomyces cerevisiae'nin bağışıklık sistemi ve büyüme performansı üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde doğal katkı maddelerinden Spirulina platensis, Saccharomyces cerevisiae ve bunların içerikleri, büyüme performansı ve bağışıklığı ve böylece yaşam kalitesini arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada S. cerevisiae (SC) ve S. platensis (SP) kombinasyonunu büyüme performansı ve bağışıklığın düzenlemesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada 40 adet, 5-6 haftalık, erkek beyaz Yeni Zellanda tavşanı kullanılmıştır. Gruplar sırasıyla; I. Kontrol (bazal yem), II. SC (kg yeme 3 g ilave), III. SP (kg yeme %5 oranında ilave), IV. SC ve SP grubu (kg yeme 3 g SC ve %5oranında SP ilave). 90 günlük çalışma süresince, 15 günde bir tavşanlar tartılarak canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışları belirlenmiştir. Yemliklerdeki artan yemler de tartılarak bu dönemlere ait yem tüketim değerleri ve yemden yaralanma oranları saptanmıştır. Kan örnekleri, 90. günde kulak venasından alınarak hematokrit değer, hemoglobin miktarı, alyuvar sayımı, akyuvar sayımı ve formül lökosit değerleri belirlenmiştir. Alınan kan örneklerinden serum ayrılarak CD4+, CD8+ ve CD4+/CD8+ T lenfosit değerleri flow sitometri ile sitokinler (IFN-γ and IL-4) ise ELİSA yöntemiyle belirlenmiştir. Deneme sonunda, her gruptan ortalama canlı ağırlığa yakın olan 7 tavşan seçilerek toplam 28 hayvanda hizmet alımı şeklinde et analizleri yaptırılmıştır. Sonuçlara göre büyüme performansında, hematolojik parametrelerde ve tavşan eti analizlerinde istatistiksel önemde bir farklılık saptanmamıştır. Bununla beraber, serum sitokin ekspresyonlarında herhangi bir farklılık gözlenmezken, SP ve SC+SP gruplarındaki hayvanlarda CD4+/CD8+ T lenfosit değerinin arttığı gözlenmiştir (p<0.05). Bu nedenle S. platensis'in immun arttırıcı olarak kullanımı önerilebilir. Ancak bu katkı maddelerinin farklı özellikte hayvan materyallerinde kullanımı ile ilgili daha derin ve ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.
Nowadays, natural additives Spirulina platensis, Saccharomyces cerevisiae and their contents have been applied to determine the effects on the growth performance and immune system and thereby life quality of the rabbits. This study is explored to effects of S. cerevisiae (SC), S. platensis (SP) and their combination on growth performance and regulation of immune. Forty, male New Zealand white rabbits, aged 5-6 weeks, were divided in 4 equal groups. The groups; I. Control (basal diet), II. SC (added 3 g/kg), III. SP (added 5%), IV. SC and SP (added 3 g/kg SC and 5% SP of the diet), respectively. Body weight and weight gain were evaluated at every 15 days of the 90 day trial. Feed efficiency and feed conversation ratio were determined from the remaining feed. Blood samples were obtained by ear venipuncture on the 90th day, and some haematological parameters (haematocrit, haemoglobin, erythrocyte-leukocyte counts and leukocyte formula) were evaluated. CD4+, CD8+ and CD4+/CD8+T lymphocyte values were determined by flow cytometry and cytokines (IFN-γ , IL-4) were determined by ELISA. At the end of the study, on 28 rabbits, 7 from each group which in average weight were selected for meat analyses performed by hiring service. According to the results, there were no significant differences occurred in the growth, haematological parameters and rabbit meat analyses. Although there were no differences in expression of cytokines, serum CD4+/CD8+ increased in SP and SC+SP groups, significantly (p<0.05). So, S. platensis may be used as an immune enhancer. However, more studies on other animal species would be necessary to clarify the effects of these supplements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6277
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426563.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons