Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6251
Title: Kur'ân'da "salât" kavramı
Other Titles: Concept of "prayer"in Quran
Authors: Bilgin, Mustafa
Özbek, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Allah
Kur'ân- ı Kerîm
Tefsir
Salât
İnsan
Dua
İbadet
God
Quran
Prayer
Interpretation
Human
Worshipping
Issue Date: 10-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbek, E. (2015). Kur'ân'da "salât" kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Salât" kelimesi sözlükte "dua", "rahmet", "bereket", "hüsn-ü senâ da bulunma", "tezkiye etme", "istiğfar dileme" ve "tesbîh" anlamına gelir. Terim olarak ise; Cibril hadisinde belirtildiği üzere İslâm'ın beş şartından biri ve İslâm Dini'nin en önemli ibadetlerinden olan, kıyâm, kırâat, rükû, secde gibi unsurlardan oluşan "namaz" anlamında kullanılmaktadır. İnsanda var olan, yüce bir güce sığınma, bağlanma, başı sıkıştığında yardım isteme, tapınma, ibadet etme duygularından dolayı genelde ibadet özelde de namaz Din Bilimlerinin ve İslâm Bilimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ilgi alanına girmiş; namazın insan ve toplumun namaz üzerindeki etkilerinden dolayı bu bilimlerin inceleme alanında yer almıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de ise "salât" en çok zikredilen kelimeler arasında yer almış, bazen lügat anlamı olan "dua", "rahmet etme", "bağışlanma", "mağfiret dileme", "tezkiye etme", "övme", "tesbîh", "tapınma" ve "din" anlamlarında kullanılmıştır. Dua manası, âciz ve her daim yaratıcısına muhtaç olan insan ve diğer canlılar için kullanılabilirken Allah Teâlâ için kullanılması mevzu bahis olamaz. Allah'ın salâtı; O'nun kulunu bağışlaması, merhamet etmesi, Râsûlü için ise onu melekût âleminde övmesi anlamlarına gelir. Meleklerin, insanların salâtı hem dua hemde ibadet anlamında kullanılmıştır. Meleklerin salât'ı peygamber ve mü'minler için hayır duada bulunma; Peygamberin mü'minlere salât'ı ise onlar için hayır duada bulunma, onların bağışlamasını Allah Teâlâ'dan isteme anlamına gelip bunun mü'minler için bir "sekîne/ gönül rahatlığı" olduğu et-Tevbe sûresinin 103. âyetinde bildirilmiştir. Mü'minlerin salâtı Allah Teâlâ'nın bir emri olarak ibadet etme ve peygamberleri için "salât ve selâmda bulunma" anlamında âyetlerde gelmektedir. İbadet anlamındaki bu salât genelde "ekâme" fiili ile kullanılmış, onun sıradan bir fiil olmadığı bu şekilde gösterilmiştir. Kur'ân'da salât kelimesinin türevleri de yer almaktadır. "Salavât" kelimesi çoğul olarak "Yahudilerin ibadet yeri" anlamında geçmektedir. "Musallâ" da "ibadet edilen yer" anlamında kullanılmıştır.
In dictionary, the word "prayer" means, "prayer", "mercy", "divine gift", "benefit of praise", "acquittal", "praying for forgiveness", "to obey". As concept; it is used as "ritual worship" which consists of rising, read, prostrate, bend which are the most important worship of Islamic religion and one of the five conditions of Islam as mentioned in Cibril hadith. The ritual worship has directly or indirectly taken part in the area of interest of Islamic sciences and Religion Sciences due to the feelings of a human related with worshipping, serving, asking for help in trouble, to shelter to a holy power; ritual worship has taken part in the area of examination of these sciences due to the mutual effects of the human and society on the ritual worship. The "prayer" word has taken part within the words which are most mentioned in Quran and sometimes it is used as "prayer", "asking for mercy", "forgiveness", "forgiveness of sins", "acquittal", "praising", "obeying", "worshipping" and "religion". The meaning of prayer is used for the human who is always in need of his creator and other creatures but it is not concern of being used for God. The prayer of God means to forgive the servant, to mercy and for the prophet, it is meant to praise him in empery of God. The prayers of humans and angels are used in the meaning of both prayer and worship. It is mentioned in verse that the prayer of angels means to have benediction for the prophet and believers and the prayer of prophet for the believers is benediction and asking God for their forgiveness and for the believers it means an inner calm. The prayer of the believers have the meaning of worshipping as the order of the God and to have prayer and salaam for their prophet. The prayer with the meaning of worship is generally used with the verb "ekame" and with this way it is shown that it is not an ordinary verb. There are derivatives of prayer in Quran. The word "salawat" is used plural as the "worshipping place of the Jews". The word "musalla" i used as the "place of worship".
URI: http://hdl.handle.net/11452/6251
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427395.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons