Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6230
Title: Stabil angina pektorisli hastalarda vaspin ve visfatin düzeylerinin değerlendirilmesi ve koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi
Other Titles: Evaluation of serum levels of vaspin and visfatin and their relationship with coronary artery disease severity in stabil angina pectoris patients
Authors: Özdemir, Bülent
Hamidi, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Vaspin
Visfatin
Koroner arter hastalığı
Gensini skoru
Coronary artery disase
Gensini score
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hamidi, M. (2013). Stabil angina pektorisli hastalarda vaspin ve visfatin düzeylerinin değerlendirilmesi ve koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yağ dokusunun vücutta aşırı birikimi ile ifade edilen obezite, dünya çapında bir salgın hastalık ve koroner arter hastalığı (KAH) için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda yağ dokusundan salgılanan bazı adipokinlerin aterosklerotik süreçle ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Biz de bu çalışmamızda vaspin ve visfatin adipokinlerinin KAH ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza stabil angina pektorisle başvuran, koroner anjiografisinde en az bir damarda % 50 ve daha fazla darlık olan 58 hasta ve herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan, efor stres testi negatif saptanan 21 sağlıklı olgu dahil edildi. KAH ciddiyetinin değerlendirilmesinde Gensini skoru kullanıldı. Tüm olgular demografik özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörleri açısından sorgulandı. Tüm olgulardan elde edilen serumlardan ELISA yöntemi ile vaspin ve visfatinin yanı sıra açlık glukozu ve lipid profili çalışıldı. Serum vaspin değerleri hasta grubunda [1,05 (0,32?1,41) ng/ml] kontrol grubuna [1,69 (0,89?2,48) ng/ml] göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,001). Serum visfatin değerleri ise hasta grubunda [17,3 (11,8?28,8) ng/ml] kontrol grubuna [14,2 (8,9?21,3) ng/ml] göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,007). Hasta grubunda Gensini skorları ile vaspin ve visfatin düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde vaspin ile Gensini skoru arasında negatif korelasyon olduğu (r=-0,938, p<0,001) visfatin ile Gensini skoru arasında ise pozitif korelasyon olduğu saptandı (r=0,910, p<0,001). Yapılan ROC analizinde vaspin için eğri altında kalan alan (AUC) 0,701 (p<0,001), visfatin için ise AUC 0,890 (p<0,001) idi. Vaspin 1,31 ng/ml altında %94,8 duyarlılık ve %80,9 özgüllük ile visfatin ise 12,3 ng/ml üstünde %96,5 duyarlılık ve %38,1 özgüllük ile koroner arter hastalığını öngörmekteydi. Sonuç olarak koroner arter hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre düşük serum vaspin düzeyleri, yüksek visfatin düzeyleri saptanmış ve bu durumun KAH ciddiyeti ile kuvvetli ilişkisi olduğu gözlenmiştir. KAH belirteci olarak her iki adipokinin de yüksek duyarlılığa sahip olduğu fakat vaspinin visfatinden daha özgül olduğu görülmüştür.
Obesity, expressed by adipose tissue accumulation, constitutes a worldwide epidemic and independent risk factor for coronary artery disease (CAD). Recent studies have shown that various adipokines secreted by adipose tissue could be related with atherosclerotic process. In this study we aimed to investigate the relationship between vaspin and visfatin with CAD. We enrolled 58 patients with stable angina pectoris who had stenosis of 50% or more of the luminal diameter in a major epicardial coronary vessel proven by angiographically and 21 healthy control subjects with a negative exercise stress test and without a history of any chronic disease. The severity of CAD was assessed using coronary angiography by the Gensini score. All subjects were questioned in terms of demographic characteristics and cardiovascular risk factors. Vaspin and visfatin levels, fasting plasma glucose and lipid profile were determined from serums of patients. Serum levels of vaspin were significantly lower in subjects with CAD [1,05 (0,32?1,41) ng/ml] than healthy controls [1,69 (0,89?2,48) ng/ml] (p<0.001). Inversely, serum levels of visfatin were significantly higher in subjects with CAD [17,3 (11,8?28,8) ng/ml] than healthy controls [14,2 (8,9?21,3) ng/ml] (p<0,007). We examined the relationship between vaspin and visfatin levels with Gensini score and observed a negative correlation between vaspin and the Gensini score (r=-0,938, p<0,001), whereas a positive correlation was found between visfatin and Gensini score (r=0,910, p<0,001). The areas under the ROC curves for vaspin and visfatin were 0,701 (p<0,001), and 0,890 (p<0,001), respectively. The optimal values of cut-off point were 1,31 ng/ml (sensitivity 94,8%, specificity 80,9%) for vaspin and 12,3 ng/ml (sensitivity 96,5%, specificity 38,1%) for visfatin to predict CAD. In conclusion, CAD subjects compared to healthy controls showed lower serum vaspin levels and higher levels of visfatin and both adipokines were found to be strongly associated with the severity of CAD. As a predictor of CAD both vaspin and visfatin had high sensitivity but in terms of specifity vaspin was more succesful compared to visfatin.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6230
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347745.pdf913.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons