Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6222
Title: Bir montaj masasında iş akışının ergonomik analizi ve iyileştirme önerileri
Other Titles: The economics analysis of work flow on the assembly table and the improvement proposals
Authors: Babalık, Fatih C.
Yenigün, Neşe Doğru
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İş yeri düzenlemesi
Ergonomik analiz
Montaj masası
Antropometri
Çevre artları
İnsan yapısı
The workspace preparing
Ergonomic analysis
The assembly table
Antropometry
The environment conditions
The human structure
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yenigün, N. D. (2006). Bir montaj masasında iş akışının ergonomik analizi ve iyileştirme önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezde sunulan araştırma, dış dikiz aynası montaj masasının ergonomikanalizini ve ergonomik yaklaşımla iyileştirme önerilerini sunmaktadır. Öncelikle ergonomi, antropometri tanımları yapılarak, insan yapısı, çevre faktörleri ve bunların yerindeki rolü, ergonomik iş ve iş yeri düzenlemesi ele alınmıştır.Bir montaj masasında işyeri düzenlemesi yapılırken dikkat edilmesi gereken aşağıdaki noktalar üzerinde durulmuştur:- iş yeri elemanlarının düzeni ve boyutlarına ili kin düzenleme önerileri,-Optimum el ve ayak aksiyon hacmi,- yüksekli i,-Konsolların ve kumanda masalarının üst kısımlarının düzenlenmesi,-Ayakta çalışma konumunda i tablası yüksekli i,-Fizyoloji açısından i yeri düzenlemesi,-Görme hacmi, bakış yönü ve mesafesi insan yapısının özellikleri ve bunların i yerindeki rolü incelenmiştir.sisteminin insan üzerindeki i yapabilme düzeyini etkileyen faktörlerinden bahsedilmiştir. iş yerinin doğru düzenlenebilmesi için antropometrinin konularından yararlanılmıştır.Çevre faktörlerinin çalışanın performansına ve işin başarısına etkisinden, bu dış faktörlerin olumsuz etkilerinin incelenmesi ve ortadan kaldırılması için işyeri düzenlenirken hangi parametrelerin kullanılacağından bahsedilmiştir.Son olarak da Ficosa International otomotiv yan sanayi firmasında üretilen dış dikiz aynasının montaj masası ele alınarak ergonomik analizi yapılmıştır. Ergonomik analiz sonucu iyileştirme önerileri getirilmiş ve bazıları uygulanmıştır. İyileştirme sonuçlarının iş performansına etkisi gözlenmiştir.
This study shows the ergonomic analysis of external rear-view mirrorassembly table and the improvement proposal with ergonomic approach. Atfirst, after the definition of ergonomic and antropometry, the human structure,environment factors and effects on workspace, the ergonomic work andpreparing of workspace have been evaluated.As the workspace of an assembly table is prepared, the following issueshave been considered:-The order of workspace elements and proposals related to dimensions,-The optimum hand and feet action size,-The work height,-The preparing of upper surfaces of console and command table,-The work table height at standing position,-In terms of physiology the workspace preparing,-The sight size, the look direction and distance.The human structure characteristics and effetcs on the workspace havebeen evaluated. The work system?s factors influenced capability of working onthe human have been discussed. The antropomety subjects have beenexplained in order to the workspace could have been prepared directly.The environment factors effects on worker performance and worksuccess, examining and eliminating of the negative effects of these externalfactors have been considered.Finally, the assembly table of external rear-view mirror produced inFicosa International automotive ındustry has been examined and madeergonomic analysis. After the ergonomic analysis, the improvements have beensuggested and applied. The efficiency of the improvement results on the workperformance has been noticed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6222
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183779.pdf7.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons