Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6213
Title: Türkiye'de bulunan pelobates syriacus boettger 1889'un taksonomi, biyoloji ve dağılışı üzerine araştırmalar
Other Titles: Pelobates syriacus Boettger 1889 in Turkey's taxonomy, research on the biology and distribution
Authors: Öz, Mehmet
Uğurtaş, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kurbağalar
Pelobates syriacus
Toprak kurbağası
Türkiye
Frogs
Turkey
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğurtaş, İ. H. (1993). Türkiye'de bulunan pelobates syriacus boettger 1889'un taksonomi, biyoloji ve dağılışı üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yurdumuzun çeşitli yerlerinden toplanmış olan P. syriacus türüne ait 77 oo 57 oo, 25 jüvenil ve 35 larvadan müteşekkil toplam 194 numune incelenmiştir. Bu numuneler 9 ayrı populasyon grubuna (Edirne, İstanbul, Adapazarı, Samsun, Bursa, İzmir -Balıkesir, Seydişehir, Adana-İskenderun, Van) ayrılmış ve bunların morfolojik karakterleri, biyolojileri ve dağılışları açıklanmıştır. Farklı bölgelere ait populasyonlar arasında elde edilen sonuçlar şunlardır : 1- BOULENGER (1893), WERNER (1902), BIRD (1936), BODENHEI- MER (1944), MERTENS (1953), ZALOĞLU (1964), YILMAZ (1984, 1989) ve EISELT (1988) tarafından verilen mahallere ilave olarak yenileri kaydedilmiş ve bu suretle türün yurdumuzda bilinen yayılış sahası daha da genişletilmiştir C Şekil 1}. 2- Numuneler üzerinde yapılan biometrik değerlendirmeler, vücut ölçüleri ve kafatası iskeleti ölçümleri şeklinde yapılmıştır. Elde edilen değerlere göre ; yurdumuzda yaşayan P. syriacus populasyonlarından Seydişehir populasyonu hariç diğer populasyonlar arasında önemli bir farklılık görülmemektedir. Seydişehir populasyonu ise tibia boyuna bağlı çeşitli indeksler bakımından diğer populasyonl ardan oldukça farklı ve tibiaları en kısa populasyon olarak kendini göstermektedir. Kafatası iskeletine ait yapılan incelemelerde kafatasının gerek şekil olarak gerekse morfolojik ölçümler bakımından P. syriacus türünün alttürlere ayrılamayacağı kanaatine varılmıştır.- 92 - 3- Renk ve desen özellikleri bakımından Edirne populasyonunun sahip olduğu lekelerin kenarlarının çok girintili çıkıntılı ve birbirleriyle bağlantılı oluşu bakımından diğer populasyonlardan farklıdır. 4- Tabii ortamdan alınan yumurta kümesi laboratuvar şartlarında akvaryuma konularak söz konusu türde ilk kez olmak üzere bunların metamorfozları sudan karaya geçinceye kadar gözlenmiştir. Ayrıca metamorfoz gelişmelerine paralel olarak larvaların diş yapıları da şekillerle gösterilmiştir. 5- Yurdumuzda yaşayan bazı populasyonların biotoplarına ait fotoğraflar ile birlikte mide muhteviyatlarına ait bilgiler de verilmiştir.
In this investigation 194 specimens (77 oo, 57 şş, 25 Jüvenil and 35 larvae) belonging to the species P. syriacus vhich vere collected from different parts of Turkey vere investigated. These speciemens vere collected from 9 different population groups CEdirne, İstanbul, Adapazarı, Samsun, Bursa, İzmir- Balıkesir, Seydişehir, Adana-lsk ender un, Van3 and their morphological charecters, biologies and distribution were studied. Our results obtained from different populations are as fallovs. 1- In addition to localites given by BOULENGER (1893), WERNER C19023, BIRD (1936), BODENHEIMER (1965), MERTENS (1953), ZALOĞLU (1964), YILMAZ (1984, 1989) and EISELT (1988) new localition vere recorded, thus the knovn distribution limits of the species vere expanded CFig. 13. 2- The biometrical analyses on specimens vere carried out on body and skull mesurments. According to data obtained, there seems to be no differences in P. syriacus except the Seydişehir population. The Seydişehir population shovs remarkable differences in terms of the index devoloped according to the length of tibia from other populations and they differ from others as a population vith the shortest tibia. According to the studies done on the skull, it has been understood that P. syriacus can not be divided into subspecies vith respect to both in terms of morphological mesurments and shape. 3- In terms of pattern and coloration, the Edirne population appears to be different from the other populations in terms of the multilobed maculations with connection. 4- Egg masses collected from their natural environment vere put into an aquarium under laboratory conditions and the metamorphosis of the mentioned species were observed inciuding their passage from aguatic to terrestrial life. Also in relation to metamorphic of the larva are illustrated. 5- Also, pictures of biotopes of population in our country together with Information on stomach contents are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6213
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028257.pdf
  Until 2099-12-31
15.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons