Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6207
Başlık: Fibrokistik memede, kist sıvısında ölçülen growth faktörler kanser için belirleyici olabilir mi? (Prospektif klinik çalışma)
Diğer Başlıklar: Can growth factors in cyst fluid be a determinant for cancer in fibrocystic breast? (Prospective clinical study)
Yazarlar: Sıvacılar, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Büyüme maddeleri
Fibrokistik meme hastalığı
Neoplazmlar
Growth substances
Fibrocystic breast disease
Neoplasms
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sıvacılar, M. (1997). Fibrokistik memede, kist sıvısında ölçülen growth faktörler kanser için belirleyici olabilir mi? (Prospektif klinik çalışma). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, yaşları 18 ila 45 arasında değişen premenapozal, gross kistik hastalıklı 45 kadın değerlendirildi. Çapları 0.9 cm ile 5 cm arasında bulunan makrokistlerin içindeki sıvı aspire edilip, biyokimyasal ve farmakolojik analize tabi tutularak, insülin-like growth faktör ve potasyum-sodyum düzeyleri ölçüldü. Aynı zamanda kist duvarından ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Hastaların birinde, aynı memede hem makrokist hem de meme kanseri tesbit edildi. 6 hastada ise ailede meme kanseri anamnezi mevcuttu. Diğer hastalarda aile anamnezi saptanamadı. Aynı memede hem makrokist hem de kanser tesbit edilen 1 no'lu hastada ve meme kanseri bakımından aile anamnezi mevcut olan 6 hastada, insülin-like growth hormon değerleri ve potasyum/sodyum oranı, diğer hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. "Gross kistik hastalığı olan kadınların meme kist sıvısında büyüme faktörlerinin düzeyi, meme dokusunda proliferatif stimulusun bir göstergesi olabilir" düşüncesinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada, metaplazi ve hiperplazi gösteren gross kistik hastalıklı kadınlarda, insülin-like growth faktör ve K/Na oranının yüksek çıkması, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6207
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
059019.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.71 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons