Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6203
Title: Mi'racın tasavvufî boyutu: İsmail Hakkı Bursevî örneği
Other Titles: Mystical dimension of spiritual ascension: Ismail Hakki Bursawi case
Authors: Çift, Salih
Kara, Yusuf Bilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Tasavvuf
Mi'rac
İsmail Hakkı Bursevi
Sufism
Mi'rāj
Ismail Hakki Bursawi
Issue Date: 31-Jul-2015
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, Y. B. (2015). Mi'racın tasavvufî boyutu: İsmail Kakkı Bursevî örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir giriş ve iki bölümden oluşan tezin giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Kaynaklar başlığı altında çalışmaya kaynaklık eden İsmail Hakkı Bursevî'nin eserleri tanıtılmıştır. Ayrıca Bursevî'nin eserlerinde kullandığı kaynaklar, yazarlarıyla birlikte incelenmiş ve Bursevî'nin yararlandığı konular tespit edilmeye çalışılmıştır. Girişin sonunda ise isrâ ve mi'racın anlamları incelendikten sonra mi'racın terim anlamı üzerinde kısaca durulmuştur. Birinci bölümde ilk dönem mutasavvıfları başta olmak üzere bazı sûfîlerin mi'raca dair yaptıkları işârî yorumlara yer verilmiş ve yaklaşım farklılıklarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Burada ayrıca mi'rac mucizesinde kullanılan simgelerle ilgili yapılan yorumlara da değinilmiş ve bu yorumların tasavvuf tarihi seyrindeki değişimlerine vurgu yapılmıştır. İkinci ve son bölümde İsmail Hakkı Bursevî'nin mi'rac ile ilgili kaleme aldığı düşünceleri bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temelini oluşturan bu bölümde Bursevî'nin eserlerinden yola çıkılarak onun tercih ettiği görüşleri, konuya yaptığı katkıları ve özgün fikirleri tespit edilmiştir.
This thesis consists of an introduction and two chapters. The introduction gives information on the topic of the research, aim, method and references. The references section introduces the works of Bursawi, which are the main references of this research. Additionally it analyzes the authors and their works, which Bursawi has used in his works. Along with the introduction of these authors, there is an attempt to identify the topics that Bursawi has benefited from their works. The end of the introduction analyzes the meanings of Isrā and Mi'rāj and it briefly explains the semantics of Mi'rāj. The first chapter includes the mystical Ishari interpretations of Sufis in general and Early Sufis in particular and draws attention to their different approaches to Mi'rāj. It also includes the comments about the symbols used in the Mi'rāj miracle and it emphasizes the changes in these comments throughout the history of Tasawwuf. The second and the last chapter, assembles the thoughts of Ismail Hakki Bursawi related to Mi'rāj. Based on the works of Bursawi, which make the core of this research, there is an attempt to identify his preferred point of views, and his contribution to this topic and authentic thoughts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6203
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427390.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons