Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6194
Title: Türkiye'de slalom ve kayaklı koşu yapan genç erkek kayakçıların kendini fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma profilleri
Other Titles: The Physical self perception and body image satisfaction profile of the young man slalom and cross-country skiers in Turkey
Authors: İlhan, Atilla
Gültekin, Okan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Slalom kayağı
Kayaklı koşu
Kendini fiziksel algılama
Beden imgesi
Slalom
Cross-country
Physical self perception
Body image
Issue Date: 16-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gültekin, O. (2002). Türkiye'de slalom ve kayaklı koşu yapan genç erkek kayakçıların kendini fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma profilleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Türkiye'de slalom ve kavaklı koşu yapan genç erkek kayakçıların kendini fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma profillerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, yaşlan 18 ile 25 arasında değişen 30 genç erkek Slalom kayakçısı ile 20 genç erkek kayaklı koşucu oluşturmuştur. 1999- 2000 yılı kış sezonunda Türkiye'deki milli takım kamplarında veriler elde edilmiştir. Deneklerin beden imgesinden hoşnut olma düzeylerini ölçmek için Berscheid, Bohrnstedt, Walter' in (102) beden imgesi ölçeği, kendini fiziksel algılama düzeyini ölçmek için ise, Kendini Fiziksel Algılama Envanteri kullanılmıştır. Ayrıca kişisel bilgi formu kullanılarak deneklerin demografik yapılan hakkında veriler toplanmıştır. Beden imgesi doyumu ve kendini fiziksel algılama puanlan açısından her iki grubun karşılaştırılmasında Mann Withney U testi kullanılmıştır. Bu puanların deneklerin a» demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için, Kruskall- Wallis Testi yapılmıştır. Kuruskall-Wallis Testi sonucu en az P < 0.05 düzeyinde anlamlı çıkan Ki kare değerleri için hangi gruplar arasında farklılıklar olduğunu görmek amacıyla Mann Withney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Spearman Sıra Farkları Korelasyonu kullanılmıştır. Slalom kayakçıların ve kayaklı koşucuların beden imgeleri puanlan arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir (P<0.05). Araştırma kapsamında ikinci değişken olarak slalom kayakçıları ve kayaklı koşucuların kendim fiziksel algılamaları açısından fark olup olmadığıdır. Kendini fiziksel algılama 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan elde edilen değerlerde slalom kayakçıları ile kayaklı koşucular arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (P>0.05). Beden imgesi puanı ile fiziksel algılamanın alt boyutlan arasındaki korelasyona bakıldığında, beden imgesi ile genel fiziksel yeterlilik ve kuvvet arasında anlamlı bir ilişki bulunurken (P<0.05) beden imgesi ile spor yeteneği ve fiziksel kondisyon arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (P>0.05). Slalom kayakçılarının beden imgesinden doyum düzeyinin, kayaklı koşuculara göre daha fazla olacağı görüşü, araştırma kapsamında değerlendirilen konularda anlamlı değerler içermesi, slalom kayağının uygulandığı alanları ve bu branşın uygulanma anındaki etkileşimlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Araştırmamızda slalom kayakçıları ile kayaklı koşucular arasında fiziksel algılama açısından anlamlı ilişki bulunmamasını slalom kayağı yapan kişilerin çevresel etkilerden edindiği olumlu algılamayı, kayaklı koşucuların, kayaklı koşuya özel, zorlu aerobik çalışmalar ve kuvvet çalışmaları yoluyla gidermeleri ile açıklanabilir.
The physical self perception and body image satisfaction profile of the young man slalom and cross-country skiers in Turkey The aim of this study was to identify the differences of the physical self perception and body image satisfaction profiles of the young man slalom and cross-country skiers and to investigate relationship between physical self perception and body image satisfaction. The Physical Self Perception Questionnaire and Berscheid, Bohrnstedt, Walster(1973), Body Image Questionnaire were administered to 30 slalom skiers and 20 cross-country skiers who participated national camp in Turkey during 1999-2000 winter seasons. To determine demographic structure of the subjects, a knowledge form was used. Mann Withney U Test was used to compare the scores of physical self perception and body image satisfaction of slalom skiers and cross-country skiers. In order to identify the differences of the body image and physical self perceptions of slalom skiers and cross- coruntry skiers in terms of demographic variables, Kruskal-Wallis Test were used. Statical significance level was 0.05. Mann Withney U Test used as post hoc of Kruskal-Wallis Test. In order to identify the relationtiops between variables, Spearman Rank Order Correllation was used. Statistically significant difference between young man slalom and cross-country skiers' scores of body image was found (P<0.05). The second variable taken into account in this study is physical self perception. In terms of the scores of physical self perception and its subscales no significant differences between young man slalom and cross-country skiers was found (P>0.05). The correlations were studied between body image and physical self perception subscales. Physical self worth and strength subscales were found to be correlated at statistically significant level with body image (P>0.05). But sport competence and physical conditions were not found to be corrolated with body image (P>0.05) IVYoung man slalom skiers found to be more satisfied from their body image than cross-country skiers this is because of young man slalom's practices styles and interactions of application. This difference could be explained as the way of cross-country skiers' closing the gap is substituing the hard aerobic exercises and strength exercises instead of positive physical self perception.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6194
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115298.pdf6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons