Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6193
Title: Arnavut felsefi literatüründe ateizm problemi
Other Titles: The problem of atheism in Albanian philosophic literature
Authors: Aydınlı, Yaşar
Kurti, Baki
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
Felsefe
Ateizm problemi
Albania
Philosophy
Problem of atheism
Issue Date: 4-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurti, B. (2015). Arnavut felsefi literatüründe ateizm problemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arnavut Felsefi Literatüründe Ateizm Problemi adlı çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; İlkçağ, Yeniçağ ve Modern Dönem'e ayrılan ateizmin tarihçesi temsilcileriyle beraber ele alınmıştır. İlkçağ ateizmi üzerinde durulurken bu çağ ateistlerinin arasındaki bazı küçük farklılıklar da gösterilmiştir. Yeniçağ ateizmi işlenirken aynı şekilde hareket edilip bu dönemin ateizminin temsilcilerini İlkçağ ateistlerinden ayıran farklılıklara işaret edilmiştir. Modern Dönem ateizmi kısmında sadece Arnavut ateizmine kaynaklık etmiş olan filozofların dine dair fikirlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise çalışmanın ana teması olan Arnavut ateizmi incelenmiştir. Bu çalışmada, Arnavut ateizminin bilimsel ve ideolojik yönleri ele alınarak Arnavut ateizminin, bilimselliğin şartlarını ne kadar yerine getirdiği hususu tartışılmıştır. Bunun neticesinde Arnavut ateizmine dair önemli bilimsel gerçekler ortaya çıkmıştır.
This research, which titled The Problem Of Atheism in Albanian Philosophic Literature has two chapters. In the first chapter I studied the history of atheism, which consists of three periods such antiquity, middle ages and modern times, with its representatives. While analyzing the atheism of antiquity I mentioned some small differences among the atheists of this era. Similarly I pointed out to different understanding of atheism in ancient philosophy and new age philosophy. But in modern time atheism chapter I only studied the religious thought of philosophers who influenced the Albanian atheism. In the chapter I studied the main subject of the research, that is "Albanian Atheism". Through this research I mainly studied the scientific, ideological basis and scientificality of Albanian Atheism. Consequently I reached to important scientific facts and realities about Albanian Atheism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6193
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427389.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons