Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6190
Başlık: Küçük ölçekli bankalarda kredilendirme süreci ve uygulama örneği
Diğer Başlıklar: Lending process and application example in small-scale banks
Yazarlar: Ertürk, Halis
Yücel, Rüya Babalık
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bankalar
Krediler
Banks
Credits
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yücel, R. B. (1997). Küçük ölçekli bankalarda kredilendirme süreci ve uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Küçük ölçekli ticari bankalardaki kredi analizinin ne şekilde yapıldığını inceleyen çalışmamda kredi müşterisi ile bir bankanın karşı karşıya gelmesi durumunda ne tür prosedürlerden geçildiği açıklanmıştır. Küçük ölçekli banka kavramı ile belli konularda ihtisaslaşmış ve şube sayısı yirmi ile elli arasında olan bankalar kastedilmektedir. Birinci bölümde, bir bankanın yapacağı istihbarat sonucunda tüzel kişilere, yasaları, banka kurallarını ve kendi kaynaklarını da gözönünde bulundurarak, teminat karşılığı veya teminatsız olarak para temini veya kefalet vermek şeklinde tanımlayabileceğimiz kredi unsurları, kredi müşterilerinin amaçlan, sınıflandırılması ve müşterilerle yeni ilişkiler kurulması durumunda alınması gereken belgeler hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise kredilendirme süreci ele alınmıştır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesindeki aşamalara tek tek değinilmiş olup bu değerleme sırasında yapılmış olan istihbarat, kredi teklif paketi ve finansal analiz detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kredi talebine uygun kredi türünün ve koşullarının saptanması ile fıyatlandırmayı içeren kredinin yapılandırılması konusu da yine bu bölüm içerisinde yeralmıştır. Üçüncü bölümde de banka tarafından firmaya kredi verilmesi kararına varıldıktan sonra verilen kredinin takip edilmesini içeren kredi yönetimi konusuna değinilmiştir. Firmanın zaman içerisinde riskli duruma gelip gelmediğinin tesbiti ve takibinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de ek olarak gerçek bir finansal analiz örneği sonuçlan ile beraber ortaya konmuştur.
In this study, the credit analysis done and the procedures to be followed by small commercial banks are described while granting a credit to a customer (firms in this case). Small banks are those with branches reaching a number of twenty to fifty specialized mostly on certain areas. In the first section, general information is given about the types of credits given by commercial banks like cost-credit with or without guarantee, guarantee-letter, counter-guarantee; all given after a through investigation of the customer, customer intentions, customer selection and segregation, documents to be collected from a new customer considering the following circumstances like the bank rules, commercial laws, the bank resources. In the second section, crediting period is explained. The financial analysis the investigations to be done and the investigations to be gathered at this period are explained in detail. The type of credit and its conditions and pricing are also themes of this section. In the third section, the following work of credit given to a firm is examined. The risk of the credit payback period and its following are explained. In the last section, a real financial analysis for a credit operation and its results are added as an example.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6190
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062740.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.67 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons