Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6167
Title: Safra kesesi taşlarında ultrasonografi ve oral kolesistografinin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of ultrasonography and oral cholecystography in gallstones
Authors: Dinçay, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kolelityaz
Radyografi
Safra kesesi
Safra taşları
Ultrasonografi
Cholelithiasis
Radiography
Gallbladder
Gallstones
Ultrasonography
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinçay, G. (1986). Safra kesesi taşlarında ultrasonografi ve oral kolesistografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda oldukça yeni ve geniş kullanım alanı olan gerçek zaman görüntülemeli ültrasonograf i aygıtı ile, safra kesesi taşlarındaki tanı değerini ve oral kolesistograf i sonuç larını karşılaştırmayı amaçladık. Oral kolesistograf i ve ultrasonografi birbirinden ta mamen farklı tekniklerdir. Oral kolesistograf ide X-ışını ve kontrast madde kullanılırken ültrasonograf ide yüksek frekans taki ses dalgaları kullanılır. Ayrıca taşın belirlenmesinde farklı parametreler mevcuttur. Oral kolesistograf ide taşın radiodansitesi önemliyken ültrasonograf ide bu, önemsizdir, ültrasonograf ide, taşın ekojenitesi, akustik bölgesi, hareket liliği ve lokalizasypnu taşın saptanmasında kullanılan paramet relerdir. Çalışmamızda, 532 *si kadın, 355'i erkek toplam 887 ol gu linear array prob'u olan gerçek zaman görüntülemeli ultra sonografi aygıtı ile incelendi. 84 olguya 6 gra sodium ipiodate- 49 - verilmesini takiben 12 saat sonra radyogramlar alındı. Ultra sonoğraf ik sonuçlar operasyon sonuçları ile kontrol edildi. Tüm olguların % 32* sinde kesede taş saptandı. Ultra sonogram, kesedeki taş sayısını, 4 kategoride ancak % 87.5 oranında doğru olarak belirledi. Kese duvar kalınlığı 1 mm hata ile % 90 oranında operasyon ile doğrulandı. Ultrasonogra- finin kesedeki taşı saptamadaki sensitivitesi % 100, spesivi- tesi % 94 ve tanısal doğruluk oranı % 98 olarak belirlendi. Oral kolesistograf i uygulanan olguların % 28 "inde kese visua lize olmadı. Visualize olan olgulara göre yapılan hesaplama larda sensitivite % 93, spesivite % 96, tanısal doğruluk oranı % 95 olarak bulundu. Çalışmamızda kesede yüksek oranda taş çıkması, olguların kese patolojisi düşünülerek yollanılmasından kaynaklanmaktadır. Ultrasonoğraf i kesedeki taş sayısı saptamada tamamen güvenilir değildir. Ancak kesedeki taş sayısının doğru bir şekilde bilin mesinin hastaya uygulanacak tedavi yönünden bir faydası yoktur. Ultrasonoğraf inin kese duvar kalınlığını doğru bir şekilde gös termesi bazı patolojilerin varlığı konusunda bize ek bilgiler vermektedir. Ultrasonoğraf i kesedeki taşı saptamada oral kole sistograf iye nazaran biraz daha üstündür. Ayrıca yöntem bakı mından daha zararsız ve kolaydır. Bu nedenle ultrasonoğraf i safra taşını saptamada temel yöntem olmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6167
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060943.pdf
  Until 2099-12-31
3.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons