Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6154
Title: İlköğretim sekizinci sınıf öğrencileri ile yapılan grup rehberliği programının "kendine güven"e etkisi
Other Titles: The effect of group guidance program with eighth grade students on self-confidence
Authors: Altıntaş, Ersin
Aydoğdu, Kıymet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik.
Keywords: Grup rehberliği
Rehberlik
Öz güven
Öğrenciler
Group guidance
Guidance
Self confidence
Students
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğdu, K. (1997). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencileri ile yapılan grup rehberliği programının "kendine güven"e etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, grup rehberliği faaliyetinin; ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin kendine güven düzeyine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma; 1995-1996 öğretim yılında Bursa Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı Merinos İlköğretim Okulu sekizinci sınıf öğrencilerinden tesadüfi yöntem ile seçilmiş 62 denek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem birimi olarak.sınıflar basit eşit ihtimalli örneklem esasına göre seçilmiştir. Seçilmiş olan bu örneklem grubundan yansız atama yolu ile ve gönüllülük esas alınarak 3 1 öğrenci deney grubuna, 3 1 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubundaki sekizinci sınıf öğrencileri ile sekiz hafta süren grup rehberliği programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Araştırma ön test ve son test ölçümlerini içeren, deney ve kontrol gruplarının yer aldığı gerçek deneme modeli biçiminde düzenlenmiştir. Deney öncesinde ve deney sonunda deneklerin kendine güven düzeyleri Özgün adı "School Questionnaire" olan, "Okul Anketi Ölçeği" (Berberoğlu; Balcı 1992) ile ölçülmüştür. Araştırma kapsamına giren deneklerle ilgili ölçümler tamamlandıktan sonra; deneklerce doldurulan ölçekler elle puanlanmıştır. İstatistik işlemlerinde bilgisayar programından yararlanılmıştır. Araştırma deneklerinin sulanabilmesi için; deneklerin ön test ve son testlere ilişkin puanlan birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında görülen ortalama puan farklarının karşılaştırılmasında t testi tekniğinden yararlanılmış, farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin kararlarda.,01 güven düzeyi esas alınmıştır. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencileri ile yapılan grup rehberliği programının kendine güven düzeyinin gelişmesine etkisinin araştırıldığı bu araştırmaya ilişkin elde edilen basıca bulgular şu şekilde sıralanabilir.56 1.Grup rehberliği programına katılan deney grubu sekizinci sınıf öğrencilerinin kendine güven duygusu açısından deney öncesine göre olumlu yönde bir gelişme görülmüştür. 2.Grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu sekizinci sınıf öğrencilerinin kendine güven duygusu açısından deney öncesine göre olumlu yönde bir gelişme görülmüştür. 3.Grup rehberliği programına katılan deney grubu sekizinci sınıf öğrencileri ile grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu sekizinci sınıf öğrencilerinin deney öncesi kendine güven düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 4.Grup rehberliği programına katılan deney grubu sekizinci sınıf öğrencileri ile grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu sekizinci sınıf öğrencilerinin deney sonrasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. 5. Grup rehberliği programına katılan deney grubu kız öğrencilerinin kendine güven düzeyleri ile grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu kız öğrencilerinin kendine güven düzeyi deney öncesi sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 6.Grup rehberliği programına katılan deney grubu kız öğrencilerinin kendine güven düzeyleri ile grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu kız öğrencilerin kendine güven düzeyleri deney sonrası uygulama sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmuştur. 7. Grup rehberliği programına katılan deney grubu erkek öğrenciler ile grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu erkek Öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney öncesi uygulama sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 8. Grup rehberliği programına katılan deney grubu erkek öğrenciler ile grup rehberliği programına katılmamış kontrol grubu erkek öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney sonrası uygulama sonuçları arasında anlamlı fark bulunmamıştır.57 9.Grup rehberliği programına katılan deney grubu kız ve erkek öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney öncesi uygulama sonuçlan arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 10.Grup rehberliği programına katılan deney grubu kız ve erkek öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney sonrası uygulama sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 11.Grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu kız ve erkek öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney öncesi uygulama sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 12.Grup rehberliği programına katılmayan kontrol grubu kız ve erkek öğrencilerin kendine güven düzeyleri açısından deney sonrası uygulama sonuçlan arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Vargı Araştırma bulgulan ışığında, bu araştırma sonunda; sekizinci sınıf öğrencilerinin kendilerine güven düzeyi açısından yapılan grup rehberliği programı olumlu bir yarar sağlamaktadır yargısına ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile denencelere ilişkin bulgulara dayalı olarak, uygulanan grup rehberliği programı belirlenen konular doğrultusunda genellikle desteklendiği merkezindedir. O halde ilköğretim düzeyinde geliştirilecek olan grup rehberliği programlarının uygulanması öğrencilerin kişilik gelişmeleri, okula yönelik tutumları açısından da yararlı olduğu yargısına ulaşılmıştır. Öneriler Uygulamaya Yönelik Öneriler Araştırmanın bulgulan, grup rehberliği programının sekizinci sınıf öğrencilerinin kendine güven düzeyinin gelişimi açısından olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Bu bulgular ışığında uygulamaya ilişkin şu öneriler getirilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6154
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062734.pdf
  Until 2099-12-31
3.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons