Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6149
Title: Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran 45-64 yaş ile 65 yaş ve üzeri hastaların karşılaştırılması ve tanılarının fizyolojik değişikliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: The comparison of patients with abdominal pain in emergency department at the age of 45-64 with 65 and 65, the evaluation of the relationship between the diagnosis and physiological changes
Authors: Armağan, Erol
Mert, Dilek Kostak
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Karın ağrısı
Yaşlı
Fizyolojik değişiklikler
Emergency department
Abdominal pain
Elderly
Physiological differences
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, D. K. (2014). Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran 45-64 yaş ile 65 yaş ve üzeri hastaların karşılaştırılması ve tanılarının fizyolojik değişikliklerle ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi..
Abstract: Çalışmamız, acil servise travmaya bağlı olmayan karın ağrısı ile başvuran 45 yaş ve üzeri hastalarda, karın ağrısı nedenlerinin yaşlanmayla meydana gelen fizyolojik değişikliklerle ilişkisini değerlendirmek ve orta yaşlı (45-64 yaş) ile ileri yaşlı (65 yaş ve üzeri) hastalardaki tanı farklılıklarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 1607 hasta alındı. Hastaların yaş grupları ile karın ağrısına eşlik eden şikayetler, vital bulgular, yandaş hastalıklar, konsültasyonlar, tanılar ve sonuçlar karşılaştırıldı. Her iki grupta karın ağrısına eşlik eden en sık şikayet bulantı-kusmadır (p<0.05). 65 yaş ve üzeri grupta vital bulgulardaki değişikliklerin 45-64 yaş grubuna göre daha fazla olduğu görüldü (p<0.001). 65 yaş ve üzeri grupta en sık görülen yandaş hastalık hipertansiyon iken 45-64 yaş grubunda malignitedir. 65 yaş ve üzeri gruba konsültasyon istemi daha fazladır (p<0.05). 65 yaş ve üzeri grupta en sık görülen karın ağrısı nedeni safra kesesi ve yollarına ait hastalıklardır. 45-64 yaş grubunda ise ayırıcı tanısı yapılamamış karın ağrısıdır. İleri yaşlı hastalarda cerrahi nedenli tanılar orta ve genç yaşlı hastalara göre daha fazlaydı. 65 yaş ve üzeri hasta grubunda karın ağrısıyla birlikte vücut ısısı veya nabız yüksekliğinin olması cerrahi nedenli olmayan tanılarda daha fazla bulundu (p<0.05). Her iki yaş grubunda karın ağrısı ile birlikte gaz-gaita çıkaramama cerrahi nedenli tanılarda daha fazlaydı (p<0.05). Yaşlı grup hastada hastaneye yatış daha fazlayken, 45-64 yaş grubunda taburculuk daha fazla görüldü (p<0.001). Karın ağrısı ile gelen hastaları acil patolojik durumlardan ayırabilmek için hekimlerin yaşla birlikte olan fizyolojik değişiklikleri bilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
In our study, we aimed to evaluate the relationship between the abdominal pain causes and the physiological changes that occur in aging period and also to compare the diagnostic differences between age groups 45-64 aged, 65 and above. 1607 patients were included in the study. Age groups and the other complaints accompanying the abdominal pain, vital signs, comorbid diseases, consultations, diagnoses and results were compared. In both groups the most frequent complaints accompanying the abdominal pain was nausea and vomiting (p<0.05). In the age 65 and above group, blood pressure changes, pulse and temparature rise were higher than the age 45-64 group (p<0.001). In the age 65 and above group, the most frequent comorbid disease was hypertension whether it was malignancy in age 45-64 group. The necessity of consultation is higher in age 65 and above group. In addition to this, the most frequent reason of abdominal pain is gall-bladder related diseases in this group. However in 45-64 group; the abdominal pains with unknown etiology were higher. In older patients, surgery related diagnoses were much more frequent than in middle age patients. Abdominal pain with elevation of body temperature or higher pulse was found to be more in the age 65 and above group p<0.05). In both groups , abdominal pain with intestinal obstruction was higher in surgery related diagnoses (p<0.05). Admission to hospital was higher in older group whether discharge was higher in 45-64 age group (p<0.001). In conclusion we decided that; physicians should be aware of the physiological changes that occur within aging period to distinguish between the patients with abdominal pain and the urgent patologic conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6149
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347741.pdf457.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons