Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6148
Title: Tarıma dayalı sanayi işletmelerini etkinliğinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi
Other Titles: Determining the efficiency of agro industrial enterprises by using data envelopment analysis
Authors: Tipi, Tolga
Ünlü, Buse
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim dalı.
Keywords: Veri zarflama analizi
Ölçeğe getiri
Etkinlik
Tarıma dayalı sanayi
Data envelopment analysis
Returns to scale
Efficiency
Agro-industries
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlü, B. (2013). Tarıma dayalı sanayi işletmelerini etkinliğinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, İMKB’ye kote olmuş “Gıda” sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu işletmelerin 2007-2011 yılları arasındaki finansal tabloları esas alınarak oran analizi yapılmış, elde edilen değerler kullanılarak etkinlikleri belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle Win4 DEAP programı yardımıyla oran analizi ile elde edilen girdi ve çıktılar kullanılarak CCR ve BCC modelleri tahmin edilmiş ve etkin olan/olmayan firmalar belirlenmiştir. Analiz sonucunda etkin olmayan işletmelerin etkin olması için tavsiye edilebilecek potansiyel iyileştirmeler elde edilmiştir.
In this study, the efficiencies of enterprises operating quoted in Istanbul Stock Exchange, “Food” sector is evaluated using Data Envolopement Analysis. The financial statements of the mentioned enterprices have been examined using ratio analysis and their efficiencies have been determined by using values that have been obtained. At the first step, firms with available data were evaluated using Win4DEAP. Then by using the inputs and outputs that have been achieved with this program the CCR and BCC models the efficiency/unefficiency of firms were determined. The results of the Analysis ,Potential improvements were obtained for inefficient enterprises.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6148
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343182.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons