Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6132
Title: Çekirdeksiz kuru zeytin posasının yem değerinin klasik sindirim denemesi yöntemi (in vivo) ile belirlenmesi
Other Titles: The determination of feeding value of dried seedless olive pulp with in vivo digestion method
Authors: Ak, İbrahim
Akbay, Kadir Cem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Çekirdeksiz kuru zeytin posası
Klasik sindirim denemesi
Ruminant
Seedless dry olive pulp
In vivo digestion method
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbay, K. C. (2014). Çekirdeksiz kuru zeytin posasının yem değerinin klasik sindirim denemesi yöntemi (in vivo) ile belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zeytinyağı işleme yan ürünü olan ve değerlendirilmediğinde çevre kirliliğine neden olan pirina ve karasu ürünlerinin ekonomik değer kazandırılması planlanan bu çalışmada, farklı üretim sistemlerinden (2 ve 3 fazlı) elde edilen çekirdeksiz kuru posasının (ÇKZP) ham besin maddesi içeriklerinin belirlenmesi, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasitesinin saptanması, yem değerinin ortaya konması ve bu ÇKZP' ler ile yemlenen hayvanların rumen parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada 2 fazlı ve 3 fazlı ÇKZP'lerin ham besin madde içerikleri tespit edilmiştir. İki fazlı ÇKZP'nin doğal halde ortalama kuru madde (KM), ham kül (HK), organik madde (OM), ham protein (HP), ham yağ (HY), nötr deterjanda erimeyen lif (NDF), asit deterjanda erimeyen lif (ADF) ve asit deterjanda erimeyen lignin (ADL) içeriği sırasıyla; %88,42, %11,16, %77,26, %7,50, %15,63, %46,77, %42,92, %16,38 olarak belirlenmiştir. İki fazlı ÇKZP'nin sodyum (Na), potasyum (K) ve kalsiyum (Ca) içeriği sırasıyla; %2,19, %1,06, %0,44 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 2 fazlı ÇKZP'nin önemli yağ asitleri bileşimi toplam yağ asitleri bileşimi içerisinde %13,65 palmitik asit (PA), %2,08 stearik asit (SA), %67,46 oleik asit (OA), %11,76 linoleik asit (LA) ve %0,64 α-linoleik asit (α-LA) olarak bulunmuştur. İki fazlı ÇKZP'nin toplam fenolik madde miktarı 423,28 mg/100 g örnek ve antioksidan kapasitesi%15,80 inhibisyon olarak saptanmıştır. Üç fazlı ÇKZP'nin doğal halde ortalama KM, HK, OM, HP, HY, NDF, ADF ve ADL içeriği sırasıyla; %88,15, %3,69, %84,46, %9,03, %,17,10 %61,46, %52,27, %19,90 olarak belirlenmiştir. Üç fazlı ÇKZP'nin Na, K ve Ca içeriği sırasıyla; %0,08, %1,05, %0,34 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 3 fazlı ÇKZP'nin önemli yağ asitleri bileşimi toplam yağ asitleri bileşimi içerisinde %10,66 PA, %2,07 SA, %54,71 OA, %11,05 LA ve %0,74 α-LA olarak bulunmuştur. Üç fazlı ÇKZP'nin toplam fenolik madde miktarı 522,72 mg/100 g örnek ve antioksidan kapasitesi%28,45 inhibisyon olarak saptanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, iki aşamalı klasik sindirim denemesi uygulanmıştır. İki fazlı ÇKZP'nin ortalama KM, OM, HP, HY, NDF ve ADF sindirim dereceleri sırasıyla; %38,89, %34,39, %13,23, %82,61, %59,63 ve %37,18 olarak hesaplanmıştır. Üç fazlı ÇKZP'nin ortalama KM, OM, HP, HY, NDF ve ADF sindirim dereceleri ise sırasıyla; %22,05, %20,93, %11,04, %81,84, %58,75 ve %29,72 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca hayvanlardan alınan rumen sıvısında pH, amonyak azotu (NH3-N) ve uçucu yağ asitleri bileşimi araştırılmıştır.
The aim of this research, adding economical value to olive cake and olive mill waste water which is by-product of olive oil processing causing environmental pollution if it isn't utilized. In order to determine the content of acquired seedless dry olive pulp (SDOP) from different production systems (with 2 and 3 phase), like crude nutrients, the amount of total phenolic matter, antioxidant capacity and feed value, and rumen parameters, the animals fed by SDOP. Research has been conducted in two stages. In the first stage, crude nutrients of 2 and 3 phased SDOP are determined. The values of mean dry matter (DM), crude ash (CA), organic matter (OM), crude protein (CP), ether extract (EE), neutral detergent insoluble fiber (NDF), acid detergent insoluble fiber (ADF) and acid detergent insoluble lignin (ADL) in 2 phased SDOP, are determined respectively as 88,42%, 11,16%, 77,26%, 7,50%, 15,63%, 46,77%, 42,92%, 16,38%. The values of sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) are determined as 2,19%, 1,06%, 0,44%. The composition of 2 phased SDOP's important oil acid contains, 13,65% palmitic acid (PA), 2,08% stearic acid(SA), 67,46% oleic acid(OA), 11,76% linoleic acid (LA) and 0,64% α-linoleic acid (α-LA).Total phenolic matter of 2 phased SDOP is, 423,28 mg per 100 g of the sample and the antioxidant capacity is determined as 15,80%. The values of DM, CA, OM, CP, EE, NDF, ADF and ADL in 3 phased SDOP, are determined respectively as 88,15%, 3,69%, 84,46%, 9,03%, 17,10%, 61,46%, 52,27%, 19,90%. The values of Na, K and Ca are determined as 0,08%, 1,05%, 0,34%. The composition of 3 phased SDOP's important oil acid contains, 10,66% PA, 2,07% SA, 54,71% OA, 11,05% LA and 0,74% α-LA. Total phenolic matter of 2 phased SDOP is, 522,72 mg per 100 g of the sample and the antioxidant capacity is determined as 28,45%. In the second stage of the research, two phased in vivo digestion trial has been applied. The digestion degrees of average DM, OM, CP, EE, NDF, ADF in 2 phased SDOP's are determined respectively as 38,89%, 34,39%, 13,23%, 82,61%, 59,63% and 37,18%. 3 phased SDOP's values of DM, OM, CP, EE, NDF and ADF, are determined respectively as 22,05%, 20,93%, 11,04%, 81,84%, 58,75% ve 29,72%. Also pH, ammoniacal nitrogen (NH3-N) and essential oil acid values has been researched of rumen fluid gotten from animals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6132
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373744.pdf943.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons