Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6125
Title: Sulama işletmelerinin entegre havza yönetiminde yeri ve önemi üzerine bir araştırma: Büyük Menderes havzası örneği
Other Titles: The role and importance of irrigation operating services in integrated watershed management: Great Menderes basin
Authors: Demir, Ali Osman
Karaer, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama işletmeciliği
Entegre havza yönetimi
Büyük Menderes
Planlama
Irrigationoperating
Integratedwatershedmanagement
Great Menderes
Plannig
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaer, M. (2014). Sulama işletmelerinin entegre havza yönetiminde yeri ve önemi üzerine bir araştırma: Büyük Menderes havzası örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Entegre Havza Yönetimi Planlaması sulama işletmeciliği açısından incelenip bu yaklaşımın Türkiye'de uygulanabilirliği planlama araçlarının yanı sıra yasal ve kurumsal çerçevede değerlendirilmiştir. Entegre havza yönetimi uluslararası ölçekte su planlama ve yönetiminin sosyo-ekonomik kalkınma ve çevresel kaygılar ile entegrasyonu yoluyla su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayabilecek en uygun araç olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda tez iki bölümde incelenmiştir. Birinci bölüm entegre havza yönetimi ve sulama işletmeciliğinin teorik çerçevesi, yaklaşıma ilişkin tanımlar, ortaya çıkışı, aşamaları, uygulanabilirliği, amaç ve hedefleri kapsamında ele alınmıştır. İkinci bölümde, Büyük Menderes Havzasında incelemeye aldığımız sulama işletmelerinin performansları bunların kendi aralarında karşılaştırılması ve entegre havza yönetimi yaklaşımının havzada uygulanabilirliği açısından incelenmiştir. Türkiye'de su ile ilgili yasal ve kuramsal çerçevenin yetersiz olmasına ve entegre havza yönetimi planlarının tanımsız olmasına rağmen, Büyük Menderes Havzasında katılımcılık düzeyinin fazla olduğu ve yapılan planlama ve öngörülen teşkilatlanma yapısı ile kısa zamanda başarılı örneklerden biri sayılabilecektir.
In this research, Integrated Watershed Management Planning is examined in terms of irrigation operatıng, and to evaluate the applicability of this approach in Turkey in terms of planning tools as well as legal and institutional aspects. IWM is recognized as the most appropriate tool in the international arena for sustainable use of water resources through the integration of water planning and management with socio-economic development and environmental concerns. In this context, the thesis is organized in two major parts. First part focuses on the theoretical framework of IWM and irrigation management with regards to its definitions, emergence, loop of step, applicability, implementation and aims. The second part, We have studied in Büyük Menderes Basin irrigation enterprises and their performance is compared with each other and Integrated Watershed Management approach has been examined in terms of the applicability of the basin. Despite the inadequacies in the water-related legal and institutional frameworks and undefined position in planning system IWM in Turkey, Geat Menderes Basin and the higher level of participation in the planning and proposed organizational structure can be considered one of the successful examples in short time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373742.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons