Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6121
Title: Denim kumaşlar için ring ve open-end rotor iplik makinelerinde üretilen şantuk ipliklerin özelliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation about the properties of the slub yarn which are produced by using ring and open-end rotor spinning machine for denim fabrics
Authors: Özdemir, Özcan
Fidan, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Denim kumaş
Şantuk iplik
Şantuk iplik yapısal parametreleri
Ring iplik makinesi
Open-end rotor iplik makinesi
İplik özellikleri
Simülasyon görüntüleri
Denim kumaş özellikleri
Denim fabric
Slub yarn
Slub yarn’s structural parameters
Ring spinning machine
Open-end rotor spinning machine
Yarn features
Simulation images
Denim fabric characteristics
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fidan, B. (2013). Denim kumaşlar için ring ve open-end rotor iplik makinelerinde üretilen şantuk ipliklerin özelliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma kapsamında ilk olarak denim kumaşlarda yaygın olarak kullanılan şantuk ipliklerin türleri ve genel özellikleri, üretim yöntemleri, programlanması ve kalite kontrolü ve kullanım alanlarından bahsedilmiş ve şantuk iplikler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın deneysel kısmı iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, şantuk iplik yapısal parametrelerinin iplik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla farklı şantuk uzunlukları (5 cm ve 10 cm) ve şantuk kalınlık katsayılarında (1,5 ve 2) şantuk iplikler üretilmiştir. İkinci bölümde, ring ve open-end rotor iplik eğirme makinelerinde üretilen şantuk ve düz ipliklerin özellikleri üzerine etki eden faktörleri incelemek amacıyla farklı hammaddelerden (Amerikan pamuğu, GAP 1 pamuğu, Tencel ve GAP 2 pamuğu), farklı iplik numaraları (Ne 10 ve Ne 20) ve büküm katsayıları (4,2, 4,6 ve 5,0) ile şantuk ve düz iplikler üretilmiştir. Üretilen ipliklerin mukavemet, düzgünsüzlük, ince yer, kalın yer, neps ve tüylülük özellikleri incelenmiştir. Ayrıca şantuk ipliklerin desen düzenini oluşturan uzunluk ve kalınlıklarının ölçüm sonuçları ile iplik ve üç boyutlu denim kumaş simülasyonu görüntüleri gerçek iplik ve denim kumaş görüntüleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve ardından üretilen denim kumaşların kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, çözgü uzaması, sertlik, aşınma ve boncuklaşma özellikleri incelenmiştir. İplik ve denim kumaşlardan elde edilen ölçüm sonuçları istatistiki olarak yorumlanmıştır. Daha sonra da ileride yapılacak çalışmalar hakkında öneriler sunulmuştur.
In this study, first of all, the kind of slub yarns and their general features, which are extensively used for denim fabrics, manufacturing methods, programming and quality control and usage areas were explicated and the information about the studies of slub yarns was given. The experimental part of this research consists of two parts. In the first part, slub yarns with different slub lengths (5 cm and 10 cm) and slub thickness coefficient (1,5 and 2) were produced with the aim of analysing the effect of the slub yarn's structural parameters on yarn's features. In the second part, it was aimed to analyse the factors having an effect on slub and flat yarns' features which were produced by using ring and open-end rotor spinning machines. For this reason, slub and flat yarns were produced by using different raw materials (American cotton, GAP 1 cotton, Tencel and GAP 2 cotton), yarn count (Ne 10 and Ne 20) and twist coefficient (4,2, 4,6 and 5,0). Then, these produced yarns' tenacity, unevenness, thin place, thick place, neps and hairiness features were examined. Moreover, slub yarns' length and thickness measurement results, which form slub yarns' pattern layout, were evaluated and these yarns and three dimensional denim fabric simulation images were compared with real slub yarns and denim fabric images. Afterwards, these produced denim fabrics' tensile strength, tear strength, elongation, stiffness, abrasion resistance and pilling resistance characteristics were examined. The measurement results, which were obtained from these yarns and denim fabrics, were interpreted statistically. Later on, suggestions were made for the future studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6121
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343177.pdf9.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons