Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6105
Title: Performans değerleme sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarına katkısı ve uygulama örneği
Other Titles: Contribution of performance evaluation results to the human resources management with a practical example
Authors: Efil, İsmail
Nizam, Banu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Performans
Performance
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nizam, B. (2005). Performans değerleme sonuçlarının insan kaynakları uygulamalarına katkısı ve uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsan kaynakları yönetiminin en önemli işlevleri arasında yer alan performans değerleme örgütsel amaçlara ulaşabilmek için personelin yapacağı katkının derecesini arttırıcı biçimde yönetilmesi, değerlendirilip ,ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir.Performans değerlendirme kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil de dinamik bir süreç olarak ele alan ve konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel sistem, günümüzde Performans Yönetimi Sistemi olarak adlandırılmaktadır.Performans yönetimi, çalışanla yöneticisi arasında iki yönlü ve sürekli iletişime dayanan, karşılıklı beklentileri belirleme ve görüş birliğine varma amacı taşıyan bir sistemdir.Her işletmede biçimsel bir değerleme sistemi olmasa da, personel değerlemesi işlevi yerine getirilir. İşletmelerde karşılaşılan önemli sorunlardan biri iş görenlerin başarı ve yeteneklerinin ne olduğunu saptamaktır. İş görene ilişkin bir karar alınırken yeteneklerin belirli bir sistem içinde değerlenmesi gerekir.Performans değerleme verileri, işletmedeki çalışanların başarıları kadar eksik oldukları, yetersiz oldukları konular hakkında da bilgiler sunar. Bu yetersiz olunan alanlar birer eğitim ihtiyacı konusudur.Etkili bir performans değerlendirme sisteminin, çalışanların eğitim ihtiyacını gösterebilmesi gerekir. İşletmede performans değerleme sisteminin varlığı, eğitim ihtiyaçlarını bütünüyle belirlemeyi garanti etmez. Ancak değerlendirme sonunda elde edilen veriler hazır olduğundan, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek daha kolay olacaktır. İşletmelerin çoğunda performans değerleme sonuçları doğrudan ya da dolaylı olarak ücret artışına yansıtılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta;yüksek performans ve yüksek başarıyı ödüllendirmek, başarısızlığa değil başarıya odaklanmak olmalıdır.Firmada adil bir ücret yapısı kurulmak isteniyorsa;etkili bir performans yönetim sisteminin kurulması ve bu sistemin sonuçlarının ücretlere yansıtılması gerekir. Performans değerlendirme sonuçlarının ücretlere yansıtılmasında en sık kullanılan uygulama, ücret artışlarının performans notlarına göre farklılaştırılmasıdır. Performans değerlendirmenin organizasyonların kariyer geliştirme programlarına yararlı bir başlangıç noktası oluşturabilmesi için dikkatle ve ciddiyetle ele alınması gerekir.Çalışanların yükselmeleri, yükseldikleri işler için gerekli eğitimi almaları ve yatay yönde iş değişikliklerine tabi tutulmalarına ilişkin kararlarda performans yönetimi sisteminin verileri,kariyer yönetimi sistemine ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacaktır.Performans tahmini firma stratejilerinde önemli rol oynar. Kişiler ödüllendirilecek davranışlara daha fazla özen gösterirler. Performans değerleme sonuçlarını eğitim,ücret ve kariyer yönetimi dışında personel planlama işlevine de katkıda bulunur.Performans değerlendirme sistemi yılda bir kezle sınırlı değildir. Sürekliliği olan bir etkinliktir. Bu nedenle de yönetici çalışanlarıyla sık sık bir araya gelmeli, performansı istenen düzeye getirebilmek için ortak bir çalışma yapmalıdır.
Performance evaluation, one of the most important activities in human resourcesmanagement, is a management, evaluation, awarding, and improvement process, which isused to increase the contribution level of personnel in order to reach organizational targets.An organizational system, which considers the ?performance evaluation? concept notas an evaluation activity statically but as a dynamic process, and which approaches the matterfrom a large angle of view, is currently named as Performance Management System.Performance management is a system that depends on continuous mutualcommunication between employee and manager and that intends the determination of mutualexpectations and consensus.Formal evaluation system is not present in every operation but still performanceevaluation requirement is fulfilled. One of the common problems in an operation is thedetermination of skill and successes of employees. In case of a decision in relation withemployee, the skills need to be assessed by means of a definite system.In an operation, performance evaluation data, besides success, presents informationregarding poor sides of employee. Each of these poor sides is a subject of requirement ofeducation.An effective performance evaluation system should consider the educationrequirements of employees. Presence of performance evaluation system in an operation doesnot guarantee the determination of educational requirements completely. However, it will beeasy to determine the educational requirements, because the data obtained from the evaluationis ready.In most of operations, results of performance evaluation, directly or indirectly, arereflected to salary increase. In this connection, following points should be taken into account:high performance and success should be awarded, and not unsuccessfulness butsuccessfulness should be focused.In order to build a just income distribution in an operation, an effective performanceevaluation system should be established and results of this system should be reflected to thesalary policy. Adjustment of salary increase according to performance grades is the mostcommon way practiced to reflect the results of the system to salaries..Performance evaluation organizations should be considered with utmost attention tofunction as a useful starting point for career improvement programs. Data of performanceevaluation system will provide the information required by career management system, withrespect to the decisions regarding rising, education for the new job and horizontal taskchanges of employees.Performance estimation plays an important role in company strategies. Employee paysmore attention to the habits to be awarded. Performance evaluation results have valuablecontributions to personnel management, besides to education, salary and career management.Performance evaluation system is not limited for one time per a year, but a continuousactivity. Therefore, manager should frequently come together with the personnel to establish amutual procedure, which includes strategies of improving the performance to an expectedlevel.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6105
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190463.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons