Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6074
Title: Çocuklarda hava kirliliğinin hematolojik parametreler üzerine etkisi
Other Titles: Influence of air pollution on hematological parameters in children
Authors: Günay, Ünsal
Çelebi, Solmaz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hava kirliliği
Hematology
Hematoloji
Air pollution
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelebi, S. (1999). Çocuklarda hava kirliliğinin hematolojik parametreler üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmaya; Bursa ilinde hava kirliliğinin en yoğun olduğu Küçükbalıklı bölgesinde bulunan 6 ay-6 yaş çocuklar ve hava kirliliğinin az yoğunlukta olduğu Çekirge bölgesinde bulunan aynı yaş grubu çocuklar alındı. Çalışmada hava kirliliğinin hematolojik parametreler üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışma grubunda Küçükbalıklı bölgesinde bulunan 236 çocuk vardı, kontrol grubunda ise Çekirge bölgesinde bulunan 80 çocuk vardı. Sağlık ocaklarına aynı ekip tarafından gidilerek, çocukların fizik muayeneleri yapıldı. Tüm çocuklardan tam kan sayımı, SeDE, SDBK, TS, ferritin düzeyleri çalışıldı. Periferik yayma ve retikülositleri değerlendirildi. Ailelerin sosyo-demografık özellikleri yönünden fark yoktu (p > 0.05). Çalışma grubundaki 6 ay-6 yaş çocukların hemoglobin, ferritin, serum demir düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük bulundu (p < 0.05). SDBK sonuçları çelişkili olduğu için değerlendirmeye alınmadı. Çalışma grubunda RDW yüksekliği ve periferik yaymalarında hipokromi, mikrositoz, anizositoz, poikilositoz saptandı, demir eksikliği ile uyumlu idi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulundu (p < 0.05). Anemi en sık süt çocukluğu döneminde görüldü. Çalışma grubunda bulunan 6-12 ay süt çocukların %44.7'sinde anemi görüldü, kontrol grubundan anlamlı oranda yüksek bulundu (p < 0.05). Anemi görülme oranı yönünden her iki cins arasında farklılık yoktu (p > 0.05). Sonuç olarak, hava kirliliği ile yoğun karşılaşan çocuklarda demir eksikliği anemisi yüksek oranda bulundu. Bu duruma, kirli havada bulunan çeşitli toksik maddelerin özellik de kurşunun yol açabileceği düşünüldü. İnsan sağlığı yönünden olumsuz etkileri olan hava kirliliğinin önlenmesi için acil girişimde bulunulması gerektiği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6074
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088969.pdf
  Until 2099-12-31
2.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons