Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6073
Title: Coordinating conjunction preferences of Turkish first year university students
Other Titles: Üniversite birinci sınıf Türk öğrencilerin eşgüdüm bağlaç kullanım tercihleri
Authors: Barut, Erol
Gürkan, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bağlaç
Conjunction
Üniversite öğrencileri
University students
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürkan, S. (2005). Coordinating conjunction preferences of Turkish first year university students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The present descriptive study aimed to concentrate particularly on the coordinating conjunction preferences of Turkish first year university students in their writings. The subjects were 125 university students in E.L.T. Department at Uludag University. The students were asked to write compositions on five various topics and were grouped into three according to their level of success considering their grades in the final examination of writing skills course. At the end of the grouping session, the group “High” consisted of 30 students, the group “Mid” consisted of 75 students and the group “Low” consisted of 20 students. The compositions of the students were computerized. Then, the frequencies and percentages of their preferences were calculated. The findings revealed that among the seven coordinating conjunctions “and” was the most frequently used. “Or” ranked the second, “but” ranked the third and “so” was the fourth. Study revealed a surprising result that the coordinative conjunctions “for”, “nor” and “yet” were not used by the students in their compositions. There was not any significant difference found between the groups in preferences of the coordinating conjunctions except from the significant difference which was found between the groups “High” and the other groups in preference of “Or”. The reasons for preferences of the students might be overgeneralisation, coursebook effect and L1 interference.
Bu çalışmanın amacı üniversite birinci sınıf Türk öğrencilerin ingilizce yazımlarında eşgüdüm bağlaçları (coordinating conjunctions) kullanımlarına göz atmaktır. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinden 125 tanesi çalışmaya katılmışlardır. Öğrencilerden 2002-2003 akademik yılı bahar yarıyılı yazma becerileri-2 dersi finalinde beş farklı konudan istedikleri birinde kompozisyon yazmaları istenmiştir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra rastgele seçilen 125 öğrenciye ait sınav kağıdı başarı durumlarına göre alt ( low ), orta ( mid ) ve üst ( high ) olarak üç gruba ayrılmıştır. Gruplandırma sonucunda alt grup 20, orta grup 75 ve üst grup ise 30 kişiden oluşmuştur. Daha sonra bağlaç kullanımları frekans ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre yedi tip eşgüdüm bağlacından (coordinating conjunctions) en çok tercih edileni “and” dir. İkinci sırayı “or” alırken “but” üçüncü sırayı alır. “So” ise dördüncü sırada yer almıştır. Çalışma şaşırtıcı bir sonuç da çıkarmıştır ki “yet”, “for” ve “nor” bağlaçları öğrencilerce yazımlarında hiç kullanılmamıştır. Ayrıca üst grubun diğer gruplara karsı “or” kullanımının fazla olmasından başka gruplar arasında bağlaç kullanımlarında belirgin bir fark gözlemlenmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin bağlaç kullanım tercihlerinin sebepleri arasında genelleme, ders kitabı etkisi ve birinci dil etkisinden söz edilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6073
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188686.pdf4.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons