Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6068
Başlık: İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma
Diğer Başlıklar: The Level of problem solving strategies at the seventh and eight grades students
Yazarlar: Altun, Murat
Arslan, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Problem
Problem çözme
Problem çözme stratejileri
Rutin olmayan problem
Problem solving
Problem solving strategies
Nonroutine problem
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arslan Ç. (2002). İlköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenimi ve kullanımı incelenmektedir. Bu çalışma deneysel bir çalışmadır ve araştırmayı gerçekleştirmek için ilk olarak Bursa ili Süleyman Cura İlköğretim Okulu'na devam eden 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Çalışılacak stratejiler tahmin ve kontrol, bağıntı arama, şekil çizme, geriye doğru çalışma, problemi basitleştirme ve sistematik liste yapma olarak belirlenmiştir. Deneysel çalışma 10 hafta sürmüştür. Bu süre içinde bahsedilen stratejilerin her biri öğretilmiş ve öğrencilerden bu stratejilerle ilgili problemleri çözmeleri istenmiştir. Dersin başında ve sonunda problem çözme ile ilgili bir test uygulanmıştır. Deney grubu deneysel çalışmalara devam ederken diğer tarafta kontrol grubu normal derslerini izlemiştir. Ek olarak, daha önce geliştirilen bir tutum ölçeği kullanılarak problem çözme öğretiminin matematiğe karşı olumlu tutum gelişmesinde etkili olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmanın bulguları özetle aşağıdaki gibidir: 1- İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencileri bu konuda bir eğitim almamış olmalarına rağmen bazı problem çözme stratejilerini informal olarak kullanabilmektedirler. 2- Problem çözme stratejileri 7. ve 8. sınıf öğrencileri tarafından öğrenilebilmektedir. 3- İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerine verilen strateji eğitimi her iki sınıfta da. problem çözme başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. 4- Problem çözme stratejileri eğitimi öğrencilerin problem çözmeye karşı olumlu tutum kazanmalarına yol açmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak problem çözme öğretimi için bazı öneriler geliştirilmiştir.
In this study, it is examined the learning and using of problem solving strategies in 7th and 8th grade students. This study is an experimental study and in order to perform the research, first experimental group and control group were chosen from 7th and 8th grade students attending Süleyman Cura Primary School in Bursa. Problem solving strategies named guess and check, look for a pattern, make a drawing, work backward, simplify the problem and make a systematic list were chosen. The experimental study took 10 weeks. In this time, every strategic was teached to experimental group and students were asked to solve any problem on these strategies. At the beginning and the end of the courses a problem solving achievement test was applied. While the experimental group was studying the experimental activities, on the other hand control group attended their traditional courses. Additionally, a previously developed attitude scale was used for investigating effect of the problem solving education on children's attitudes toward problem solving. The findings of the study are as follows: 1- It was observed that 7th and 8th grade students can informally use problem solving strategies without any problem solving education. 2- Problem solving strategies can be learned by 7th and 8th grade students. 3- The problem solving education had a positive effect on students' problem solving success. 4- The problem solving education had a positive effect on students' attitudes toward problem solving. Based on the result of this study, some recommendations were developed for problem solving education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6068
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113038.pdf3.48 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons