Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6062
Title: Etkin ve eğlenceli kimya aktivitelerinin sınıf öğretmeni adaylarının kimya dersine karşı olan tutum ve başarısına etkisinin incelenmesi
Other Titles: To Investigate the effect of the hands-on chemistry activities on pre-service teachers attitudes and achievement towards chemistry course
Authors: Ergül, Remziye
Özdilek, Zehra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Araştırarak öğrenme yöntemi
Etkin ve eğlenceli etkinlikler (Yaparak-yaşayarak öğrenme)
Tutum
Başarı
Kimya
Inquiry teaching approach
Hands-on science
Attitude
Achievement
Chemistry
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdilek, Z. (2002). Etkin ve eğlenceli kimya aktivitelerinin sınıf öğretmeni adaylarının kimya dersine karşı olan tutum ve başarısına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, etkin ve eğlenceli kimya aktivitelerinin sınıf öğretmeni adaylarının kimya dersine karşı olan tutum ve başarılarına etkisini incelemektir. Araştırma, 2001-2002 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 1. sınıf öğretmen adayları ile Genel Kimya dersinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Hazır bulunuşluk testi ile 1 00 öğrenci deney ve 100 öğrenci kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Fakat çalışma sonunda devamsızlık ve eksik anket verilerinden dolayı deney grubundan 23, kontrol grubundan ise 9 öğrenci değerlendirmeye alınmamıştır. Deneysel çalışma 10 hafta devam etmiştir. Deney grubu 30 adet etkin ve eğlenceli kimya etkinliği yaparken, kontrol grubu geleneksel eğitimine devam etmiştir. Araştırmanın verileri Hazır bulunuşluk testi, Bilimsel Başarı Testi ve Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS ve STATISTIC A paket programla rı kullanılmıştır. Değişkenlerle ilgili verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testi analizleri yapılmıştır. Verilerin analizi sonunda etkin ve eğlenceli kimya etkinliklerinin, öğretmen adaylarının kimya dersine karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkilediği ve ders başarısını arttırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi derslerinde yer alan kimya konularının öğrenci merkezli etkin ve eğlenceli etkinliklerle işlenmesi ve eğitim fakültelerindeki genel kimya derslerinin bu amaca uygun olarak etkin ve eğlenceli kimya etkinlikleri ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.
The purpose of this study is to investigate the effect of the hands-on chemistry activities on pre-service teachers' attitudes and achievement towards chemistry course. This study is administered to 1st year pre-service teachers in the primary school department at Uludağ University during the spring semester in 2001-2002 academic year for general chemistry course. Experimental method was used in this study. 100 student were chosen as control group and 100 student were chosen as experimental group by Cognitive Readiness Test. But the end of the study, because of irregular attendance and missing data that the students filled, 23 student from experimental group and 9 student from control group were eliminated from the study. The experimental study took 10 weeks. While the experimental group was making 30 hands-on chemistry activities, on the other hand control group attended their traditional courses. The data was obtained by administering cognitive readiness test, science achievement test and attitude scale. In the analysis of data, SPSS and Statistica was used. Mean, standart deviation independent and dependent t-tests were calculated. Data revealed that experimental group students' achievement level and attitudes towards chemistry course were higher than control group. At this research, it is suggested to have student centered and hands-on chemistry activities that are not traditional at science course in elementary school and the chemistry courses in education faculties should be enriched according to the purpose with the hands-on science activities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6062
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113035.pdf
  Until 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons