Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6053
Title: Bursa yöresindeki gebelerde hepatit B yüzey antijeni, rubella antikoru ve VDRL pozitifliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of hepatitis B surface antigen, rubella antibody and VDRL positivity in pregnant women in Bursa region
Authors: Apaydın, Nuray
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Gebelik
Hepatit B virüsü
Rubella
Pregnancy
Hepatitis B virus
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Apaydın, N. (1997). Bursa yöresindeki gebelerde hepatit B yüzey antijeni, rubella antikoru ve VDRL pozitifliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İntrauterin ya da peripartum dönemde gelişen hepatit B, rabella ve treponema enfeksiyonları, olası konjenital anomaliler ve daha sonra gelişebilen siroz ve hepatosellüler karsinoma gibi komplikasyonlar açısından önem taşımaktadırlar. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniği'de 1 Ocak 1995 ile 31 Temmuz 1996 arasında başvuran 1687 gebe HBsAg, 908 gebe rubella antikorları, 1023 gebe ise VDRL pozitifliği açısmdan retrospektif olarak değerlendirildi. Bu gebelerde HBsAg taşıyıcılığı %5.39 olarak bulunurken, %0.66'sının gebeliği sırasında, %94.82'sinin ise gebelik öncesinde rubella enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Olguların hiçbirisinde VDRL pozitifliği yoktu.34 Bu bulgular ışığında hepatitin, rubella ve sifilize göre gebe popülasyonunda daha önemli bir sorun oluşturduğu düşünüldü. HBsAg'i taşıyan gebelerin bebekleri yenidoğan döneminde virus ile karşılaştığında kronikleşme şansı fazla olduğundan dolayı taşıyıcı annelerin perinatal dönemde saptanabilmesi için tüm gebelerin taranması, HBsAg taşıyıcı olan anne bebeklerinin aktif ve pasif olarak bağışıklanması ve gelecek nesillerin bu virustan korunması için yenidoğanlara aşı uygulamasının gerekli olduğu sonucuna varıldı. Rubella antikorlarının tesbiti ise erken gebelik döneminde yapılarak akut enfeksiyon geçiren gebeler tesbit edilmeli ve konjenital enfeksiyona neden olabildiği için bu gebelikler sonlandırılmalıdır. Kadın popülasyonunun gebelik öncesi dönemde taranması ve bağışık olmayanların aşılanmaları bu tür sorunların önlenmesi için önemli bir adımdır. VDRL testinin ise sadece risk altodaki gebelerde uygulanması sifiliz olgularının saptanmasında yeterli olmasının yarımda ekonomik fayda sağlayacaktır.
They are important in terms of hepatitis B, rabella and treponema infections, possible congenital anomalies and subsequent complications such as cirrhosis and hepatocellular carcinoma. In our study, 1687 pregnant women admitted to Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology between January 1, 1995 and July 31, 1996 were evaluated retrospectively in terms of HBsAg, 908 pregnant rubella antibodies and 1023 pregnant, VDRL positivity. While HBsAg carriage was found to be 5.39% in these pregnant women, 0.66% had rubella infection during pregnancy and 94.82% before pregnancy. None of the cases had VDRL positivity.34 In light of these findings, hepatitis was thought to be a more important problem in the pregnant population than rubella and syphilis. Since babies of HBsAg are exposed to the virus during the neonatal period, there is a high chance of chronicity, therefore screening of all pregnant women in the perinatal period for the detection of carrier mothers, active and passive immunization of HBsAg carriers and protection of future generations from this virus is necessary. . The detection of rubella antibodies should be done in the early pregnancy period and pregnant women with acute infections should be detected and these pregnancies should be terminated because it may cause congenital infection. Screening the female population in the pre-pregnancy period and vaccination of immunity is an important step to prevent such problems. If VDRL test is applied only in pregnant women at risk, it will provide economic benefit in half if it is sufficient to detect syphilis cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6053
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
059852.pdf
  Until 2099-12-31
1.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons