Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6050
Başlık: Silolanmış bezelye konserve sanayii artığı ile yonca kuru otundan kuzu besininde yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma
Diğer Başlıklar: A research on the utilization of silo pea canning industry residue and alfalfa hay in lamb nutrition
Yazarlar: Karabulut, Ali
Yılmazlar, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ziraat
Agriculture
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yılmazlar, N. (1990). Silolanmış bezelye konserve sanayii artığı ile yonca kuru otundan kuzu besininde yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, canlı ağırlığın % 41 ü oranında yoğun yemle yemlenen Merinos ırkı erkek kusul, arı ad libitum düzeyde sanan, bezelye konserve sanayii artıcı silajı ve yonca kuru otu ile beslemenin besi performansına etkilerini belirlemek ve emtsnsif besi uygulanan kuzularan besi performancıyla kıyaslamak için düzenlenmiştir. Araştırma 42 baş Merinos erkek kuzuyla yürütülmüş olup, 12 baş kuzunun bulunduğu kontrol grubu ad libitum düzeyde yoğun yemle yemlenmişlerdir. Deneme gruplarında ise 10' ar baş kuzu beslenmiştir. Yoğun yeme ek olarak deneme gruplarından 1. grup buğday satmanı, 2. grup bezelye konserve sanayii artığı silajı, 3. grup ise yonca kuru otu ile ad libitum düzeyde yemlenmişlerdir .Besi başlangıç ağırlığı sırasıyla; 24,2 , 24.0 , 24.5 ve 25.0 kg olan grupların 42 günlük besi süresi sonundaki canlı alırlıkları ise sırasıyla 33.9 , 34.6 , 35.1 , 36.3 kg olarak bulunmuştur.Kuzuların besi boyunca toplam canlı ağırlık, günlük ortalama canlı ağırlık artışı, günlük ortalama yem tüketimi (kuru madde cinsinden) günlük ortalama enerji (NB) ve sindirilebilir ham protein tüketimleri ile 1 kg canlı ağırlık artışı için yem (kurumadde cinsinden), enerji. (NB) ve sindirilebilir ham protein tüketimi sırasıyla; 9.7, 10.6, 10.6 ve 11.8 kg; 231.0, 252.4, 252. 4 ve 281.Og; 1006.6, 1077.9, 1128.1 ve 1091.2 g; 720.7, 720.6, 776.7 ve 815.5 NB; 134.4, 150.0, 159-0 ve 154.5 g: 4.357, 4.270, 4.465 ve 3.883 kg; 3119.6, 3092.5, 3075.0 ve 2902.0 NB; 581.8, 594.1, 629.2 ve 549.8 g olarak saptanmıştır. Canlı ağırlık, günlük ortalama canlı ağırlık artışı ve besi boyunca toplanı canlı alırlık artışı bakımından gruplar arasında görülen farklılıklar istatistik önemsiz bulunmuştur.
The aim of the research was to determine fattening performance and feed consumption of Merino male lamtas fed three different roughages.Concentrate feed mixture ensured to the experimental groups was determined as 4 % of the average live weight of the .groups. The animal material of the investigation was 42 Merino male lambs.Lambs sere alioted to four groups and each experimental group consisted of 10 lambs. Control group consisted of 12 lambs. The groups were fed ad libitum wheat straw, ensiled pease canning industry pastes, alfalfa hay and concentrate feed mixture respecti¬vely „Fattening period was 42 days. The' initial live weight and final weight of the groups were; 24.2, 24.0, 24.5 and 25.0 kg; 33.9,34.6, 35.1 and 36.3 kg respectively. Total live weight gain of the groups were 9.7,: 10.6., 10.6 and 11.8 kg. Average daily live weight gain, daily feed consumption (as dry matter basis) and feed consumption for 1 kg of live weight gain of the groups were estimated as; 231.0,, 252.4-, 252.4 and 261.0; 1006.6,. 1077.9, 1128.1 and 1091.2 g; 4.357, 4.270, 4.465 and 3.883 kg. Average, daily energy, digestible protein and. energy and digestible. protein consumption for 1 leg of live weight gain of the groups were; 720.7,- 780.6 , 776.7 and 815.5 starch unit; 134.4, 150.0,159.0 and 154.5 g; 3119.6 3092.5, 3075.0 and 2902.0. starch unit; 581.8, 594.1, 629.2 and 549.8 g respectively. It was found out that, live weight, average, daily live weight gain and total live weight gain differences- of the groups were statistically insignificant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6050
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
357848.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.44 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons