Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6047
Title: İşletmelerde maliyet analizi ve içecek sektöründe bir uygulama
Other Titles: Cost analysis in businesses and an application in beverage industry
Authors: Lazol, İbrahim
Öz, Mete
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Rekabet
Maliyet
Maliyet analizi
Maliyet muhasebesi
Yönetim kararlan
İş-hacmi
Kararlılık
Maliyet sistemleri
Masraf merkezi
Masraf tipi
Kar merkezi
Gider
Bölge bazlı
Karlılık
Başa-baş noktası
Fiyatlandırma
Düşük maliyet
Bütçe
Standart maliyet
Fiili maliyet
Standart kullanım miktarı
Gerçek kullanım mİktarı
Fiyat sapması
Miktar sapması
Değişken giderler
Sabit giderler
Competition
Cost
Cost analysis
Cost accounting
Management decisions
Sales-volume
Pofitability
Cost systems
Cost centers
Cost type
Profit center
Expense
Regional profıtabilty
Break-even point
Pricing
Low cost
Budget
Standard cost
Actual cost
Standard usage amount
Actual usage amount
Price variance
Amount variance
Variable expenses
Fixed expenses
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, M. (2002). İşletmelerde maliyet analizi ve içecek sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz rekabet koşullarında, işletmelerin ayakta kalabilmelerini sağlayan en kritik unsurlardan birisi işletmenin Maliyet Sistemi ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen Maliyet Analizleri’dir. Tezin ilk bölümünde, maliyet ve maliyetin bir işletme için önemi teorik olarak incelenmiştir. “İşletmelerde Maliyet Analizi ve İçecek Sektöründe Bir Uygulama” konulu Yüksek Lisans Tezi’nin ele aldığı ana konu İçecek sektöründeki bir işletme’ de Maliyet Analizi’ nin sağladığı faydalan ve yönetime nasıl ve ne yönde ışık tuttuğunu uygulama ile ortaya koymaktır. Kar amaçlı işletmelerde amacın gerçekleştirilebilmesi, işletmenin en düşük maliyetle en yüksek geliri sağlayacak biçimde, yönetimini gerektirmektedir. Bu da her yönetim kararının alınmasında, bu karann “maliyet ve gelirleri” ne yönde etkileyeceğinin gözönünde tutulmasıyla bulunur. Bir işletmenin maliyetlerini belirleyen en önemli etmenlerden birisi de iş hacmidir. Maliyetlerin iş hacminden nasıl etkilendiğinin bilinmesi de işletmelerin geleceği açısından önemli bir yer teşkil eder. Tezin uygulama kısmında masraf merkezi analizi, masraf tipi analizi, kar merkezi, ve başabaş noktası analizi üstünde durulmuştur. Yapılan analizlerden çıkan sonuçlara göre işletmenin hangi bölgelere ne kadar yatırım yaparsa, ne yönde getiri alabileceği (karlılık analizi), karlılığını arttırmak için satış hacmini, hangi bölgede ne kadar arttırması gerektiği, hangi bölgelerde giderlerde tasarruf yapması gerektiği gibi sonuçlar yönetime karar aşamasında yol göstermektedir.
In today’s competitive environment, one of the critical issues effecting a firms’ achievement is “The cost system and the Cost Analysis. İn the first part of the Thesis, the term “Cost” and “The importance of Cost for a company” is illustrated theorotically. The main purpose of the thesis, namely, “Cost Analysis & ACaseStudy”, is toemphasize the benefits ofCost Analysis and itseffects to managerial decisions in a company serving in the Beverage sector. The CEO’s ofthe profit-based companies, should achieve the minimum cost, while maximazing the revenues. Thus, the management should consider the effects of the decisions on the costs and expenses of the company. “Sales Volüme” is one of the most important fectors, effecting a company’s costs. It is very crucial for a company to have the ability o f controlling its costs, for its futum. In the case part of the thesis, cost çenter analysis, cost type analysis, and break- even point analysis are illustrated. Basing on these analysis, the company decides where to invest, how much to invest, to get the maximize profitability (profitability analysis). The conclusions dedicated from these analysis, shows the decision criteria like which region to increase sales volüme, which region to decrease expenses, thus leading the management to make the righy decisions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6047
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113667.pdf
  Until 2099-12-31
7.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons