Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6037
Title: Rekabet avantajı için entelektüel sermayenin modellenmesi ve bir uygulama çalışması
Other Titles: Modeling intellectual capital based innovative competitive advantage and an emprical execution
Authors: Emel, Erdal
Ayzit, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Entelektüel sermaye
İnsan sermayesi
İlişkisel sermaye
Organizasyonel sermaye
İnovasyon
Rekabet gücü
Intellectual capital
Human capital
Relational capital
Organizational capital
Innovation
Competitiveness strength
Issue Date: 27-Feb-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emel, E. (2006). Rekabet avantajı için entelektüel sermayenin modellenmesi ve bir uygulama çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu yüksek lisans tezinin amacı; işletme başarısı için fark yaratan ve işletmelerin görünmez varlıklarından (entelektüel sermayelerinden) yapılanan inovatif rekabet gücünün belirlenmesi için bir model önerisinde bulunmak ve ampirik olarak otomotiv sektöründe yer alan firmalarda modelin uygulama sonuçlarını değerlendirmektir. Birinci bölümde; entelektüel sermaye, inovasyon becerisi ve rekabet gücü kavramları ile bu kavramlar arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. kinci bölümde;entelektüel sermayenin literatürde en yaygın şekilde tanımlanan üç ana bileşenine;insan sermayesi, organizasyonel sermaye ve ilişkisel sermayeye odaklanılarak,bunların inovasyon becerisi ve rekabet gücü ile ilişkisini açıklayan iki aşamalı bir kavramsal model yaratılmış ve hipotezler tanımlanmıştır.Üçüncü bölümde; hipotezlerin ampirik olarak test edilmesi için tasarlanan ön test ve uygulama anket çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Anketlerin uygulanmasından sonra; güvenilirlik değerlendirmesi için Cronbach's Alpha Testi,faktör analizi için temel bileşenler analizi ve Varimax rotasyon yaklaşımı, kriterlerin önceliklendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve ilişkilerin açıklanmasında doğrusal regresyon analizi ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Bu değerlendirmelere ilişkin açıklamalar tezin dördüncü bölümünde verilmiştir. Tezin son bölümünde ise,araştırmaya ait sonuçlar ve gelecekte konuyla ilgili yapılabilecek çalışmalar özetlenmiştir.
The aim of this thesis is to propose a model to determine the innovative competitiveness strength which constitutes a distinction for a firm's success andconsists of firm's intangible assets (intellectual capital) and to empirically evaluatethe application results of the model at the firms in automobile sector.In the introductory chapter; intellectual capital, innovation capability andcompetitiveness strength concepts and relations among these concepts are defined.In the second chapter; three main components of intellectual capital which are humancapital, organizational capital and relational capital are focused on and relationshipsare expressed among these components, innovative capability and competitivenessby creating a two phase conceptual model and the related hypothesis are defined.In the third chapter; pre-survey and application questionnaire studies areexplained for verification of hypothesis empirically. Subsequently questionnaires areapplied, Cronbach's Alpha test for reliability analysis, principal components analysisand Varimax rotation technique for factor analysis, priorities of criteria with AnalyticalHierarchy Process, correlation and linear regression analysis for explaining thepattern of relations are executed. Explanations about these evoluations are given atthe fourth chapter.At the last section, consequently, the results of this work and recommendedfuture studies are summarized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6037
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183815.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons