Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6030
Title: Demir (III) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesi ve demir kirliliği olan sularda türlendirme
Other Titles: Investigation of complexes formed by iron (III) ions with some oxygen donor ligands and speciation in iron contaminated waters
Authors: Özer, Ulviye
Tüfekçi, Sultan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Demir iyonları
Ligandlar
Su kirliliği
Iron ions
Ligands
Water pollution
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüfekçi, S. (1996). Demir (III) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesi ve demir kirliliği olan sularda türlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 28. 1 1.1995-28.05. 1996 tarihleri arasında Nilüfer ve Kocasu Dere'leri üzerindeki dört faklı istasyondan (Geçit, Göbelye, Hayırlar ve Ekmekçi) alınan su örneklerinde demir türlendirme çalışmaları yapılmıştır. Toplam demir derişimi atomik absorpsiyon yöntemi, Fe(II) derişimi" ise CJltraviyole- Görünür Bölge spektroskopisi yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çalışma ile her bir istasyondaki suyun "Su Kalite Kontrolü Yönetmeliği" gereği II. su kalite sınıfında olduğu saptanmıştır. Ayrıca Fe(III) iyonunun fenolik grup içeren bazı ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılık sabitleri derlendi. Bunlardan 3-hidroksi-2-naftoik asit ve 1,8-dihidroksinaftalen -3,6-disülfonik asit ile Fe(III) iyonunun oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin formülleri ve kararlılık sabitleri potansiyometrik yöntemle 0.1M KNO3 iyonik ortamda ve spektroskopik yöntemle 0.1M KCI iyonik ortamda belirlenmiştir.
In this study, iron speciation has been performed in the water samples which were taken between 28.11.1995 and 28.05.1996, from four different stations namely as Geçit, Göbelye, Hayırlar and Ekmekçi on Nilüfer and Kocasu streams in South Marmara Region. Total iron concentration has been measured by atomic absorption spectrometry and Fe (II) concentration has been measured by UV - visible spectrometry, The results of this study have shown that quality of water samples which were taken from the stations was II. class according to Water Control Regulation Requirements. In addition, stability constants of some Fe (III) coordination, compounds which were formed with some phenolic ligands, have been rewieved. The structural formulas and stability constants of coordination compounds of Fe (HI) which were formed with 3- Hydroxy - 2 - naphtoic acid and 1,8 - dihydroxynapthalene - 3,6 - disulfonic acid, were determined by potentiometric method in the aqueous solution of 0, 1 M KNO3 ionic medium and by spectroscopic method in the aqueous solution of 0,1 M KC1 ionic medium.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6030
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057404.pdf
  Until 2099-12-31
3.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons