Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6005
Title: Lesson planning in teaching English as a foreign language
Other Titles: Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde ders planlaması
Authors: Yıldız, Zübeyde Sinem
Öztürk, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Lesson plans
Foreign language teaching
Teachers
English
Ders planları
Yabancı dil öğretimi
Öğretmenler
İngilizce
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, B. (2002). Lesson planning in teaching English as a foreign language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The aim of the present study is to explore English teachers' perspectives on instructional planning and to compare the perspectives of novice teachers to the perspectives of experienced teachers. Related researches have shown that while most secondary and high school teachers systematically or randomly engage in instructional planning, they do not all plan in exactly the same way. The planning options the teachers employ in fact reflect their differential beliefs and perceptions about teaching and learning. Apart from investigating the perspectives of the teachers on instructional planning in general, the present study focuses particularly on their perspectives on daily planning. Because in daily planning, the individual teacher is the only authority who must apply considerable independent thought, organisation and judgement. The teacher must make the required adaptations in the daily plan considering the needs of the learners to provide a successful instruction. In order to achieve that task, the teacher needs to have the necessary decision-making skills. Daily planning and decision making are two closely related processes. The study was carried out at various schools in Bursa, Turkey. 50 novice and 50 experienced English teachers participated in the study. First of all, an interview was conducted with a school inspector. This interview provided the researcher with information about instructional planning requirements. Then a questionnaire was administered to 50 novice and 50 experienced English teachers and interviews were conducted with 10 novice and 10 experienced English teachers to find out their perspectives and tendencies about instructional planning. The results obtained from the questionnaire and the interview revealed that although the teachers tend to have positive perspectives on instructional planning, they cannot engage in instructional planning properly due to some problems they have aboutthis issue such as not having enough time, not having enough guidance, being subjected to contradictory requirements about instructional planning, lacking the necessary teaching materials, etc. Moreover, the results indicated only a few differences between the novice and the experienced teachers in their planning perspectives. For instance; the novices believe that evaluating the good and the bad sides of their daily plans would increase the quality of their future plans. But the experienced teachers seem to be hesitant to believe it. On the other hand, the experienced teachers appear to think about the good and the bad sides of the lesson that is over more regularly than the novices. Another difference was noted in terms of the teachers' importance order of pre-planning considerations. Unlike the experienced teachers who regard subject-matter and content to be taught in the first place, the novice teachers consider students' needs as the most important pre planning consideration. Considering the other points in the study, no significant difference between the two groups of teachers in their planning perspectives was noted.
Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmenlerinin öğretim planlaması konusundaki bakış açılarını araştırmak ve yeni öğretmenlerin bakış açılarını deneyimli öğretmenlerin bakış açılarıyla karşılaştırmaktır. İlgili araştırmalar, çoğu ortaokul ve lise öğretmeninin sistematik veya rastgele öğretim planlamasına dahil olmasına rağmen, hepsinin aynı şekilde planlamadığını göstermiştir. Öğretmenlerin kullandığı planlama seçenekleri aslında öğretme ve öğrenme konusundaki farklı inançlarını ve algılarını yansıtmaktadır. Öğretmenlerin genel olarak öğretim planlaması konusundaki bakış açılarını araştırmanın yanı sıra, özellikle günlük planlama konusundaki bakış açılarına odaklanmaktadır. Çünkü günlük planlamada, bireysel öğretmen, önemli ölçüde bağımsız düşünce, organizasyon ve muhakeme uygulamak zorunda olan tek otoritedir. Öğretmen, başarılı bir eğitim verebilmek için öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak günlük planda gerekli uyarlamaları yapmalıdır. Bu görevi yerine getirmek için, öğretmenin gerekli karar verme becerilerine sahip olması gerekir. Günlük planlama ve karar verme birbiriyle yakından ilişkili iki süreçtir. Çalışma Bursa, Türkiye'deki çeşitli okullarda gerçekleştirildi. Araştırmaya 50 acemi ve 50 deneyimli İngilizce öğretmeni katılmıştır. Her şeyden önce, bir okul müfettişi ile röportaj yapıldı. Bu görüşme araştırmacıya öğretim planlama gereksinimleri hakkında bilgi sağlamıştır. Daha sonra 50 acemi ve 50 deneyimli İngilizce öğretmenine anket uygulandı ve 10 acemi ve 10 deneyimli İngilizce öğretmeniyle öğretim planlaması konusundaki bakış açılarını ve eğilimlerini öğrenmek için görüşmeler yapıldı. Anket ve mülakattan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin öğretim planlaması konusunda olumlu bakış açılarına sahip olmalarına rağmen, bu konuda yeterli zamana sahip olmama, yeterli rehberliğe sahip olmama, öğretim planlaması ile ilgili çelişkili koşullara tabi olma, gerekli öğretim materyallerinin bulunmaması vb. Ayrıca, sonuçlar acemi ve deneyimli öğretmenler arasında planlama perspektiflerinde sadece birkaç farklılık olduğunu göstermiştir. Örneğin; acemiler günlük planlarının iyi ve kötü yanlarını değerlendirmenin gelecek planlarının kalitesini artıracağına inanıyor. Ancak deneyimli öğretmenler buna inanmakta tereddüt gibi görünmektedir. Öte yandan, deneyimli öğretmenler yeni başlayanlardan daha düzenli olan dersin iyi ve kötü yanlarını düşünüyor gibi görünmektedir. Öğretmenlerin ön planlama hususlarının önem sırası bakımından bir başka fark daha belirtilmiştir. İlk olarak öğretilecek konu ve içeriği dikkate alan deneyimli öğretmenlerin aksine, acemi öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçlarını en önemli ön planlama değerlendirmesi olarak görmektedir. Araştırmadaki diğer noktalar dikkate alındığında, iki öğretmen grubu arasında planlama perspektifleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6005
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113665.pdf
  Until 2099-12-31
6.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons