Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6004
Title: Bursa'da faaliyet gösteren gıda kontrol kuruluşları karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri
Other Titles: The food control organisations operating in Bursa problems encountered and solutions proposed
Authors: Başoğlu, Fikri
Dinç, Göknil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gıda kontrolü
Gıda mevzuatı
Gıda kontrol sistemi
Food controling
Food regulation
Food control system
Issue Date: 7-Apr-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinç. G. (2006). Bursa'da faaliyet gösteren gıda kontrol kuruluşları karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve zihinsel gelişmelerini tamamlamakiçin yeterli miktarda gıdayı alabilmeleri ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmasıinsan haklarının temelini oluşturmaktadır.Hızlı kentleşme, sanayileşme ve bununla birlikte yaşam standardının yükselmesitüketicileri hazır gıda maddelerine yöneltmiş sonuçta gıda maddeleri üreten vehazırlayan sanayiler gelişmiştir. Ancak ekonomik güçlüklerin yaşanması bununlaberaber alım gücünün düşmesi de hijyenik üretim yapmayan işletmelerin sayısınıarttırmıştır.Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını yapıldığı günümüzde gıda kontrolkuruluşlarında çok başlılığın yaşanması, etkin bir gıda mevzuatının oluşturulamaması,kontrol ve denetim alt yapı hizmetlerindeki eksiklikler, hijyenik olmayan üretim yadasatış yapan firmaları cesaretlendirmiş, bu alanda çalışma yapan kontrol kuruluşlarınınçalışmalarını olumsuz etkilemiştir.Bu nedenle etkin bir gıda kontrol sistemi oluşturmada yasa, gıda mevzuatı vekoordineli çalışma kadar tüketici eğitimi ve işletmelerin kendi içinde oto kontrollerininoluşturulması da önemli olmaktadır.Anahtar Kelimeler: Gıda Kontrolü, Gıda Mevzuatı, Gıda Kontrol SistemiABSTRACTPeople having enough food and its being safe in terms of health for them to liveand complete their mental growth is basic for human right in all the world.Rapid urbanization, industrialization and yet the rise in living conditions havedriven people to fast foods and as a result, industries that prepare and produce fast foodhave developed. However, the economic difficulties that people go through and relatedto this the fall in purchasing power has increased the number of companies that are notworking under hygenic conditions.Today, when the orientation studies are being carried out with the EuropeanUnion, facing the fact of a great diversity in the food controling constitutions, the failurein farming an effective food regulation and defeciencies in controling and inspectioninfrastructural services, have encouraged the companies that sell and produce theproducts which are not hygenic and also have effected the constitutions that are workingin this field in a negative way.Therefore, in forming an effective food controling system, consumers trainingand the companies having their self control within the firm is as much important as law,food regulations and working in coordination.
People having enough food and its being safe in terms of health for them to live and complete their mental growth is basic for human right in all the world. Rapid urbanization, industrialization and yet the rise in living conditions have driven people to fast foods and as a result, industries that prepare and produce fast food have developed. However, the economic difficulties that people go through and related to this the fall in purchasing power has increased the number of companies that are not working under hygenic conditions. Today, when the orientation studies are being carried out with the European Union, facing the fact of a great diversity in the food controling constitutions, the failure in farming an effective food regulation and defeciencies in controling and inspection infrastructural services, have encouraged the companies that sell and produce the products which are not hygenic and also have effected the constitutions that are working in this field in a negative way. Therefore, in forming an effective food controling system, consumers training and the companies having their self control within the firm is as much important as law, food regulations and working in coordination.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6004
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183759.pdf452.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons