Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6002
Başlık: İnfeksiyöz bovine rhinotracheitis infeksiyöz pustular volvovaginitis (IBR/ IPV): nötralizan antikorlarının saptanması ve MDBK, primer dana böbrek hücre kültürlerinde virüs izolasyonu
Diğer Başlıklar: Infectious bovine rhinotracheitis infectious pustular volvovaginitis (IBR / IPV): detection of neutralizing antibodies and MDBK, virus isolation in primary calf kidney cell cultures
Yazarlar: Çarlı, K. Tayfun
Kabaklı, Özden Özkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: IBR/IPV neutralization antibodies
IBR/IPV virus izolation
IBR/IPV nötralizan antikorlar
IBR/IPV virus izolasyonu
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkan, Ö. K. (1994). İnfeksiyöz bovine rhinotracheitis-infeksiyöz pustular volvovaginitis (IBR/ IPV): nötralizan antikorlarının saptanması ve MDBK, primer dana böbrek hücre kültürlerinde virüs izolasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, sağlıklı görülen sığırlardan toplanan 670 adet kan serumu makronötral izasyon testi ile IBR/IPV virus antikorları yönünden test edildi. Ayrıca klinik semptom gösteren 5 adet hayvandan burun swab örnekleri alındı ve MDBK ve FDB hücre kültürlerinde virus izolasyonu amacıyla kullanıldı. Çalışılan bölgelerin tümünde infeksiyonun varlığı tespit edildi. Makronötral izasyon testi ile kontrol edilen 670 adet kan serumundan 354 adedinin (X52.83) IBR/IPV virus nötralizan antikorları içerdiği belirlendi. Antikor taşıyıcılarının SNao değerleri 1:1.41- 1:251 arasında değişmekteydi. Virus izolasyon amacıyla toplanan örnekler içinde bir inekten alınan burun swabindan primer FDB hücre kültüründe virus izole edildi.
In this study, 670 serum samples obtained from cattle, which seem to be healty, in various regions of Turkey were tested for IBR/IPV virus antibodies using macroneutral izat ion test. In addition, 5 nasal swab samples were used for virus isolation in MDBK and primary FDB cell cultures. It was found that IBR/IPV infection was present in all regions studied. Three hundred fifty four (354) (X52.83) of 670 serum samples were found to have IBR/IPV virus neutralizing antibodies. Neutralising dose 50 (NDo0) values of the antibody carriers ranged between 1:1.41-1:251. The virus was isolated from the nasal swab collected from a cow in primary FCK cell culture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6002
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
040858.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.76 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons