Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5997
Title: İşletmelerdeki rol belirsizliği algısının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi
Other Titles: The influence of role ambiguity on job satisfaction and organi̇zational commitment in organization
Authors: Aytaç, Serpil
Uzaslan, N. Tufan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Rol stresi
Rol belirsizliği
İş tatmini
Örgütsel bağlılık
Role stress
Role ambiguity
Job satisfaction
Organizational commitment
Issue Date: 8-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzaslan, N. T. (2015). İşletmelerdeki rol belirsizliği algısının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Özellikle 1980'lerle birlikte dünyada insan kaynağına verilen değerin artması, karşılaşılan ekonomik krizlere daha nitelikli çalışanlarla göğüs gerilmesinin yollarının aranmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, çalışanlardan daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmesinin istenmesi durumu ortaya çıkmıştır. Özellikle de dünyada resesyon durumlarının artması, mevcut çalışanların ek roller üstlenmelerine sebep olmuştur. Bu durum iyi yönetilemediği takdirde rol stresi ve onun unsurlarından olan rol belirsizliğine sebep olmaktadır. Bu çalışmada bir sanayi kuruluşunda yapılan araştırmadan hareket edilerek rol stresi ve rol belirsizliğinin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa olan etkisi araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan 310 kişiye Cammann, Fichman, Jenkins ve Klesh (1983) tarafından hazırlanan iş tatmini ölçeği, General Social Survey'in parçası olarak 1991 yılında Marsden, Kalleberg ve Cook, (1993) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Breaugh ve Colihan (1994) tarafından geliştirilmiş olan Rol belirsizliği ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda rol belirsizliğinin iş tatmini ve örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
The increase in the value of human resource especially in 1980s has led to searches about ways of facing the economic crisis with more qualified employees. In addition to this, employees are expected to take over more roles and responsibilities. Therefore, the increase of recessions in the world caused the current employees to have roles. If this situation cannot be directed properly, it leads to role stress and role ambiguity which is a factor of role stress. In this thesis, the effects of role stress and role ambiguity on job satisfaction and organizational commitment are studied by means of a research that was conducted in an automotive supply industry firm. In accordance with this purpose, the questionnaire of job satisfaction by Cammann, Fichman, Jenkins ve Klesh (1983) and organizational commitment questionnaire by Marsden, Kalleberg ve Cook, (1993) as a part of General Social Survey and role ambiguity questionnaire by Breaugh ve Colihan (1994) were carried out with 310 emloyees working in an automotive supply industry firm. At the end of this study, it has been concluded that role ambiguity affects job satisfaction and organizational commitment in a negative way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5997
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427447.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons