Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5991
Title: İlköğretim resim-iş dersinde kopya yöntemi
Other Titles: Copy method in primary art class
Authors: Erim, Gonca
İneç, Saadet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Kopyalama
Resim iş dersi
Resim iş eğitimi
Sanat eğitimi
İlköğretim okulları
Copy
Art lesson
Paint education
Art education
Primary education schools
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İneç S. (2002). İlköğretim resim-iş dersinde kopya yöntemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sanat eğitimi; duygu, düşünce ve izlenimlerin farklı malzemeler kullanılarak anlatıldığı, yetenek ve yaratıcılığın ileri bir düzeye ulaştırılarak kişiliğin geliştirildiği bir eğitim etkinliği ve sürecidir. Sanat eğitiminin okullardaki en önemli uygulama alam Resim-îş dersidir. Bu derste sanatla ilgili bilgiler çeşitli uygulamalarla çocuğa verilir. Genellikle gerçeği yansıtma ve doğru resmetme yönleriyle değerlendirilen uygulamalı çalışmalar, ilköğretim öğrencisini zorlamakta ve ister istemez bir çaba içine sevk etmektedir. Gerçeğe daha yakın başarılı resimler yapmak amacıyla öğrencinin derste kopyaya yöneldiği gözlenmektedir. Öğretmenler tarafından tedirginlikle karşılanan kopya çalışmalar, resimsel bir değeri olmadığı düşüncesiyle değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Bu nedenle bir yöntem olarak da derste fazla tercih edilmemektedir. Bu araştırma ilköğretim Resim-îş dersinde öğretmenlerin kopyaya yaklaşımlarım öğrenmek, kopya yöntemini kullanım durumlarını belirlemek ve yöntemin öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla 2001-2002 öğretim yılında Bursa ili Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde, ilköğretim okullarında görevli toplam 125 öğretmene (I. kademe sınıf ve II. kademe Resim-îş öğretmeni) anket uygulanmıştır. Anket formunda, öncelikle öğretmenlere ve okullarının fiziki yapısına yönelik sorular yer almaktadır. Daha sonra, farklı yöntem uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerini öğrenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Son olarak da öğretmenlerin kopya ve kopya yöntemine ilişkin eğilimlerini daha detaylı Öğrenmeye yönelik sorular hazırlanmıştır. Çalışmada anket sonuçlarının yanı sıra, öğrenci uygulamalarına da yer verilmiş, tarihsel ve teorik bilgilerle konu desteklenmiştir. Sonuç olarak anket verileri değerlendirildiğinde, sınıf öğretmenlerinin kopya yöntemine sıcak bakmadığı ve derslerinde kullanmadığı görülmüştür. Bu konuda daha olumlu tutum sergileyen Resim-îş öğretmenlerinin özellikle çizgisel gelişimde kopyayı etkili buldukları gözlenmiştir. Resimsel anlatımı güçlendirmek amacıyla çizgi çalışmalarında kopya bir yöntem olarak uygulanabilir.
The education of art is a process which use different materials and tools to express attitudes, thoughts and impressions. It also proceeds abilities and creativity to an advanced level and developes the individuality. The most convenient applying phase of art education at schools is Art-lesson. In this lesson most of the basic knowledges concerned with art are explained to students with different kinds of improvements. Usually improvement facilities that are appreciated by reality reflections and true depictions are constrain primary students are impel them to struggle anybody can observe that in order to draw more realistic pictures students are incline towards to cheating. These cheating activities make teachers anxious and these are not evaluated by teachers. Because of this it is not accepted as a method in art-lessons. This search was done to understand the teachers' tendency towards to cheating on the other hand it will determine the methedology of cheating and influences of this method on students. For this concern during the 2001-2002 education period on inquiry was applied to teachers who are appointed in Karacabey and Mustafakemalpaşa. These two provinces are in Bursa and in this inquiry we learned the opinions of 125 teachers who are not only the primary school teachers but also secondary schools. In this inquiry form at the first place, there were some questions related with physical conditions of schools. Then there were some questions to understand teachers opinions about different methedology improvements. At last some questions were preapered about cheating and teachers' tendency about it. With this way it can be easily understood that if teachers identify cheating system and how can they estimate it. At this study in addition to inquiry results, students attempts were also evaluated subject was based with historical and theoritical knowledge. As a consequence, when you will evaluate the results of inquiry,it will be seen that primary school teachers are never use and prefer cheating method. However art- lesson teachers are especially have a positive tendency for cheating to develop striping. To strenghten the illustration somebody can be use cheating as a methedology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5991
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113661.pdf
  Until 2099-12-31
10.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons