Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5984
Title: Bursa il merkezi aile planlaması ve ana çocuk sağlığı dispanser bölgesinde 15-49 yaş kadınların yaşam bilgilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Family planning in Bursa city center and evaluation of life information of women aged 15-49 in maternal and child health dispensary
Authors: Bilgel, Nazan
Uğur, Işık
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Kadın
Yaşam
Sağlık
Eğitim
Woman
Life
Health
Education
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğur, I. (1995). Bursa il merkezi aile planlaması ve ana çocuk sağlığı dispanser bölgesinde 15-49 yaş kadınların yaşam bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1990 Çocuklar için Dünya Zirvesi'nin ardından hemen tüm ülkeler tarafından benimsenen yüzyıl sonu hedefleri arasında; beş yaşından küçük çocuk ölümlerinde üçte bir oranında azalma, ağır ve orta şiddette beslenme yetersizliği vakalarının yarı yanya azaltılması, bütün doğumevlerinde ve hastanelerde anne sütünün teşviki, bir yaşından küçük çocuklar arasında en azından yüzde 90'lık bir bağışıklama oranına ulaşmak ve bu oranı korumak, Ağızdan Sıvı Tedavisinin (AST) kullanımının yüzde 80 oranında yaygınlaştırılması ve ishale bağlı çocuk ölümlerinin yarıyarıya, Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları (ASYE) yüzünden meydana gelen çocuk ölümlerinin üçte bir oranında azaltılması, tüm ailelere temiz su ve sanitasyon olanakları sağlanması gibi ilkeler yer almaktadır(l). Oysa, gelişmekte olan ülkelerde kolaylıkla korunulabilecek olan kızamık, ishal, zatürree ve beslenme yetersizliklerinin de yan etkisiyle yılda halen 7 milyon çocuk yaşamını yitirmektedir. Bunların önlenmesi ya da tedavisi için gerekli düşük maliyetli yöntemler yıllardır bilinmektedir. Ayrıca analann beslenme durumlannın iyileştirilmesi, iki doğum arasında en az iki yıllık süre bırakılması ve ailelerin çocuk beslenmesi konusunda bilgilendirilmesi beslenme bozukluğunu azaltacak ve hastalıklara çağn çıkmamış olacaktır(1). Bugün anne ve babalara, milyonlarca çocuğun yaşamlarını kurtarmada ve normal büyümelerini sağlamada yardımcı olabilecek yaşam bilgileri mevcuttur. Bu bilgileri edinmek 1tüm ailelerin hakkıdır. Dünya Sağlık örgütünün (DSÖ) diğer örgütlerle ortak çalışma sonucu hazırladığı " yeryüzündeki her ailenin artık bilmesi gereken " yaşamsal çocuk sağlığı bilgilerinin, Bursa ili Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4. No'lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi Bölgesinde, 15-49 yaş grubu kadınlarca ne derece bilindiğini saptamak için, anket yöntemiyle, retrospektif, tanımlayıcı bir çalışma yapılmıştır. Ankete, dört mahalleden 15-49 yaş grubu kadınlardan basit rastgele örnekleme yöntemiyle 2000 kişi alınmıştır. Bu kadınlara, yaşam bilgilerini içeren 25 soru yöneltilmiş olup, her doğru yanıt için 4 puan verilmiştir. Anket verilerine göre çeşitli istatistik tablolan hazırlanmış ve sonuçta kadınların bilgi düzeylerinin orta derecede olduğu görülmüştür. Bölgemizdeki kadınların, güvenli annelik, besin - çevre hijyeni konulannda yeterli bilgilendikleri fakat bebek ve çocuk beslenmesi, ishal, akut solunum yolu enfeksiyonlan (ASYE) nedenleri ve bakımı, aşılama zamanı konularında yanlış ya da eksik bilgilendikleri saptanmıştır. Bilgi düzeyleri yaş ve öğrenimle artmaktadır. Bu sonuca göre; kadınların gereksinimleri olan yaşam bilgilerini, onların anlayabileceği, ilgi duyabileceği gibi her ortamda, diğer sektörlerle iş birliği içinde verilmesi gerektiği düşünülmüştür.
The Evaluation Of Knowledge Of Facts For Life Among 15-49 Aged Women In Bursa City Center Family Planning And Mother Child Health Dispensary Region. After the World Children's Assembly held in 1990, almost all countries approved the following aims till the end of this century; decreasing about 1/3 of the rate of child death under 5 years, decreasing 1/2 of the number of the heavy and middle degrees of malnutrition cases, encouraging the breast - feeding in alll maternity hospitals and health centers, reaching at least 90 % of vaccination rate and reserve this rate for children younger than 1 year, increasing the use of oral rehydration treatment by the rate of 80 %, decreasing 1/2 of the child - death because of diarrhea, decreasing 1/3 of the child - death because of acute respiratory tract infections, securing clean water and sanitation conditions for all families. However, at the present time, 7 millions children die every year by the side effects of measles, diarrhea, pneumonia and malnutrition - the diseases from which children can easily be protected. In order to prevent or treat these diseases, the necessary and low - costing methods have been known for years. Also, the facts of improving the nutrition ways of mothers, allowing at least a 2 - year - period between two deliveries, and informing the families about the child nutrition, will decrease malnutrition and the invitations for diseases will be cancelled. Today, there is some knowledge for parents to help themselves to survive the lives of millions of children and to get the children grow normally. Getting this knowledge is just the right of all families. A retrospective and definitional study is made by using questionnaire method, in order to determine the degree of 15 - 49 age women's knowledge about the vital child - health knowledge which must be known by every family on the world and is prepared 3by WHO (World Health Organization) and the other organizations together. In the area of Mother & Child Health and Family Planning Center, number 4, cnnected to Bursa Health Directorate, among the women aged between 15-49, from four districts, 2000 women are chosen by simple randomized sampling method. 25 questions including life knowledge, are asked to these 2000 women, and for every right answer, 4 points are given. According to data obtained from the questionnaires, different statistical tables are prepared and the level of women's knowledge is found to be at the middle degree in conclusion. It's determined that the women in our area, have sufficient knowledge about safe motherhood and the hygiene of food and environment; but have wrong or lacking knowledge about the baby and child nutritions, the reasons of and how to care for diarrhea and acute respiratory tract infections, and the vaccination times. The level of knowledge increases with the age and education. According to this finding, it's thought that the life knowledge needed by women, must be given as simply as they can understand. This must be done in all circumstances and in cooperation with the other sectors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5984
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040433.pdf
  Until 2099-12-31
2.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons