Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5983
Title: Nilüfer Çayı ve farklı arıtma tesisleri atıksularının, toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Determining the effects of Nilufer River and different wastewater treatment plant's sewage on soil properties and plant growing
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Akın, Hasan Fatih
Aşık, Barış Bülent
Keywords: Atıksu
Ağır metal
Bitki gelişimi
Toprak özellikleri
Heavy metal
Plant growth
Soil properties
Wastewater
Issue Date: 4-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akın, H. F. ve Aşık, B. B. (2018). "Nilüfer Çayı ve farklı arıtma tesisleri atıksularının, toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 15-30.
Abstract: Bu çalışmada Nilüfer Çayı ve Ayvalı Deresi ile BUSKİ ve Penguen AŞ. arıtma tesisi atıksularının toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkileri belirlenmiştir. Sera koşullarında, mısır bitkisi ile vertisol toprak kullanılarak yürütülen çalışmada bitki kuru ağırlığı ve ağır metal içeriği belirlenmiştir. Ayrıca ele alınan su kaynaklarının sulama suyu olarak kullanımında toprağın pH, EC, bitki besin elementi ve alınabilir ağır metal içeriğindeki değişimler belirlemiştir. Elde olunan sonuçlara göre sulama suyu kaynaklarına bağlı olarak en düşük pH değeri Nilüfer Çayı uygulamasında, en yüksek tuzluluk artışı ise Penguen atıksu uygulamasında belirlenmiştir. Toprağın NH4 ve NO3 azotu, alınabilir P, değişebilir Na ve K miktarları kontrol uygulamasına göre artışlar göstermiştir. Toprağın DTPA ile ekstrakte edilen ağır metal içeriğindeki değişimler, BUSKİ ve Nilüfer uygulamalarında artarken, Pb ve Cd dışında önemli bulunmamıştır. Bitki kuru ağırlığı Penguen atıksu uygulamasında kontrole göre azalmıştır. Bitkinin besin elementi ve ağır metal içeriğinde meydana gelen artışlar Mn dışında önemli düzeyde bulunmamıştır. Sonuç olarak ele alınan su kaynaklarının sulama amaçlı kullanımında toprakların tuzluluk ve ağır metal içeriğindeki artışların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
The primary case and concepts of this work are aimed to study the Nilüfer creek and Ayvalı brook and the waste waters of the Penguen Food Industry’s and BUSKI wastewater threatment plant and to determine it’s effects on soil characteristics and plant development. In greenhouse conditions, the dissertion on corn plant with vertisol soil identifies the plant’s dry weight and the containment of heavy metal assay. Otherwise, the water sources in hand as the use of irrigation water are determined the changes of the containment of heavy metal assay and soil’s pH, EC and nutrients by this work. The results that are obtained show us the less lower pH is observed in execution of Nilüfer creek linked to the sources of irrigation water and also the highest salinity contents are observed in the execution of waste water of Penguen Facility. The soils’ nitrogenes of NH4 and NO3 shows the increasing rates of procurable P, transfusable Na and the K according to the controlled execution. The transfusions in soils’s heavy metal containment are not considered significant except for Pb and Cd. Plant’s dry weight indicates the decreased rates in the execution of Penguen waste water. Fluctants in the plants’ nutrients are not considered significant. Depending on the executions, the changes in the containment of heavy metal in plants are not considered significant except for Mn rates. Consequently, increments of soil salinity and the containment of heavy metal in soil are taken into considereation as the use of irrigation water of the water sources in hand of this search.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Barış Bülent Aşık'ın danışmanlığında Hasan Fatih Akın tarafından hazırlanan "Nilüfer Çayı ve farklı arıtma tesisleri atıksularının, toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481724
http://hdl.handle.net/11452/5983
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_2.pdf384.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons