Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5978
Title: Turkey’s 2017 actual wind energy appearance
Other Titles: Türkiye 2017 yılı güncel rüzgâr enerjisi görünümü
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
İpekçioğlu, Roza Gül Bencuya
Vardar, Ali
Keywords: Boron uptake
Boron toxicity
Nutrient uptake
Dry matter
Maize
Rüzgâr enerjisi
Rüzgâr potansiyeli
Türkiye rüzgâr enerjisi kurulu gücü
Issue Date: 4-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpekçioğlu, R. G. B. ve Vardar, A. (2017). "Turkey’s 2017 actual wind energy appearance". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 177-181.
Abstract: The expansion of renewable energy sources and developments in this sector are very important for global pollution and sustainability. The world economical wind energy potential is 5 180 TWh/y and prediction is that potential will constitute 20 % of energy consumption claim at 2020. World, Wind Energy has gone a long way in terms of sector progress. In addition to this, the first step of this sector in our country was taken in 1998 with 720 MW project of ARES in Izmir. According to TÜREB 2017 Turkey Wind Energy Statistics Report, wind energy power plant is 6 106.05 MW, licensed installed power is 3 221.05 MW and wind power plant on construction is 861.63 MW. Considering the cumulative increase in installation in recent years, wind energy has gained a special importance in last 10 years of renewable sources. Considering existing investments and economic potential of 20 000 MW for our country would not be too wrong to say sector being novel established.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve bu sektörlerdeki gelişmeler küresel kirlenme ve sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Dünya Ekonomik Rüzgâr Potansiyeli 5 180 TWh/yıl ve bu potansiyel 2020 yılı enerji tüketim talebinin %20’sini oluşturacağı öngörülmektedir. Dünya, Rüzgâr Enerjisi sektör ilerlemesi açısından epey yol alınmış olmasına karşın ülkemizde bu sektöre ilk adım 1998 yılında İzmir’de 720 MW’lık ARES projesiyle atılmıştır. TÜREB 2017 Ocak ayı Türkiye Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu verilerine göre işletmedeki rüzgar enerjisi santrali 6 106.05 MW, lisanslı kurulu güç 3 221.50 MW ve inşa halindeki rüzgâr santral gücü de 861.63 MW olarak paylaşılmaktadır. Kümülatif olarak son yıllardaki kurulum artış ivmesi göz önüne alındığında yenilenebilir enerji kaynakları arasında son 10 yıldaki sektör büyümesi ve yatırımlar ele alınacak olursa rüzgâr enerjisi ayrı bir önem kazanmaktadır. Ülkemiz açısından mevcut yatırımlar ve 20 000 MW’lık ekonomik potansiyel ele alındığında sektörün henüz yeni kurulduğunu anlıyor olduğumuzu söylemek pek yanlış olmaz.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391682
http://hdl.handle.net/11452/5978
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_14.pdf146.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons