Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5975
Title: Manyas Gölü ve Kuş Cenneti'nin çevresel değerlemesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the environmental valuation of the Lake Manyas and Bird Paradise
Authors: Rehber, Erkan
Gürlük, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Manyas Gölü
Çevresel değerleme yöntemleri
Toplam ekonomik değer
Koşullu değerleme yöntemi
Seyahat maliyeti yöntemi
Sulak Alanlar
Lake Manyas
Environmental valuation methods
Total economic valuee
Contingent valuation method
Travel cost method
Wetlands
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürlük, S. (2006). Manyas Gölü ve Kuş Cenneti'nin çevresel değerlemesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Manyas Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkı’ndaki çevresel sorunlar göl suyu kalitesini etkileyen faktörlerden kaynaklanmaktadır. Baraj projeleri, gölü besleyen akarsulardan çekilen endüstriyel ve tarımsal sulama amaçlı sular, sanayi kirliliği, evsel atık sular ve tarımsal kimyasallardan gelen kirlilik, gölün temel çevresel problemleridir. Bir değer tahmini, gölün toplam ekonomik değerlerini yansıtacak ve bu problemlerin önemini anlamaya yardım edecektir. Bu çalışmada, miras değeri, tercih değeri, dolaylı kullanım değeri ve doğrudan kullanım değerlerini kapsayan toplam bir değer Manyas Gölü’nün toplam ekonomik değerine bir yaklaşım olarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle koşullu değerleme yöntemi Manyas Gölü’nün ekosisteminden sağlanan faydaların geliştirilmesi için ödeme arzusu tahminlerini elde etmede kullanılmıştır. Bu değer, gölün “ekosistem değeri” olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, seyahat maliyeti yöntemi Kuş Cenneti Milli Parkı’ndaki kuş gözlemciliğinin rekreasyon değerinin doğrudan kullanım değerinin bir parçası olarak tahmin etmek için kullanılmıştır. Koşullu değerleme yöntemiyle kişi başına düşen ödeme arzusu 55,83 Yeni Türk Lirası (YTL)/yıl olarak tahmin edilmiştir. Manyas Gölü’ndeki yerleşim birimlerine yönelik toplam fayda 4.466.400,00 YTL/yıl olmuştur.Kuş Cenneti Milli Parkı’nın toplam tüketici fazlası değeri de 10.342.783,744 YTL/Yıl olmuştur. Bu değer, Manyas Gölü’nün toplam ekonomik değerinin en önemli parçalarından biri olmuştur. Toplam 14.809.183,74 YTL/yıl değeri gölün toplam ekonomik değerinin bir yaklaşımı olarak ekosistem ve rekreasyon değerleri dikkate alınarak tahmin edilmiştir. Bölgedeki kamuoyu ve karar vericiler için önemli bir gösterge olabilecek bu sonuçlar, göldeki çevresel mal ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için önemli bir talep olduğunu göstermektedir.
Environmental issues at the Lake Manyas and National Park of Kuş Cenneti resulted with the factors (environmental) affecting the quality of the lake water. Pollution from agricultural chemicals, discharge of domestic and industrial waste water, withdrawal of water for industrial and agricultural irrigation purposes and dam projects are the main environmental problems of the lake. Estimating of a value would reflect the total economic merits of the lake and help to realize the importance of these problems. In this study, a total value including direct-use value, indirect-use value, option value and bequest value were tried to be estimated as an approach to the Total Economic Value of the Lake Manyas. First of all, the Contingent Valuation Method was used to obtain estimates of willingness to pay for improving the ecosystem services of the Lake Manyas. This value was considered as the “Ecosystem Value” of the lake. In addition, Travel Cost Method was used to obtain an estimate of “Recreation Value” of bird watching at the National Park of Kuş Cenneti as a part of direct-use value. The per capita willingness to pay was estimated as 55,83 New Turkish Liras (NTL)/year with Contingent Valuation Method. The aggregate benefit to residents of the Lake Manyas was 4,466,400.00 NTL/year. Total consumer surplus value of the National Park of Bird Paradise was also 10,342,783.74 NTL/year. This value was the most important part of total economic value of the Lake Manyas. A total of 14,809,183.74 NTL/year was estimated by taking into account ecosystem and recreation values together which would be an approach to total economic value of the lake. These results, which would be an important indicator for decision maker and public in the region, suggest that there is an important demand for improving the quality of the environmental services at the lake.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5975
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183813.pdf809 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons