Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5973
Title: Effect of plant density and bio–fertilizer on some morphological traits, seed yield and yield components of sunflower (Helianthus annus L.)
Other Titles: Ayçiçeği (Helianthus annus L.) bitki yoğunluğu ve biyo gübrelemenin bazı morfolojik özellikleri, tohum verimi ve verim unsurlarına etkisi
Authors: Fakırah, Abdo B.
Al-Thobhanı, Mansoor A. H.
Al-Aqıl, Mansour Mohmed
Keywords: Sunflower plant
Bio-fertilizer
Plant density
Yemen
Ayçiçeği bitkisi
Biyo gübre
Bitki yoğunluğu
Issue Date: 15-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fakırah, A. B. vd. (2017). "Effect of plant density and bio–fertilizer on some morphological traits, seed yield and yield components of sunflower (Helianthus annus L.)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 139-155.
Abstract: This study was carried out at the research farm, faculty of Agriculture Sana'a University during growing seasons of 2012 and 2013. The objectives were to study the effect of two plant densities (5.55, 11.11 plant m2-1 ) and three levels of Bio-fertilizer fertilization (0, 2, 4 liter ha-1 ) and on the seeds yield, and it's components of Sunflower plant (Cultivar Euroflor). Experimental results showed variation of plant density effect on examined characters. Head seeds weight and seeds oil content (%) significantly higher with lower plant density (5.55 plant m2 ) -1 during first and second seasons, respectively, while higher plant density (11.11 plant m2 ) positively and significantly influenced on seeds oil % and seeds oil yield during 2012 season. The results showed that the 4 L ha-1 Bio-fertilizer level significantly exceeded other Bio-fertilizer concentrations (0 and 2 L ha-1 ) in its effect on seeds yield, head seeds weight, seeds number/plant, head diameter, seeds oil % and seeds oil yield during first season (2012). During second season (2013), the 4 L ha-1 Bio-fertilizer level also surpassed the other levels on each of weight of 1000 seed, leaves number/plant and seeds oil %. Significant interaction between Bio-fertilizer and plant density levels was observed on seeds oil % through first and second seasons. On other studied characters, except plant height, there were interactions only during the first season (2012).
Bu çalışma, Sana'a Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait araştırma çiftliğinde 2012 ve 2013 yıllarında yürütülmüştür. Amaç, iki bitki yoğunluğunun (5.55, 11.11 bitki m2-1 ) ve üç seviyedeki BioGübre uygulamasının (0, 2, 4 litre ha-1 ) tohum verimi ve Ayçiçeği bitkisinin Kültivar bileşenleri (Cultivar Euroflor) üzerine etkisini araştırmaktır. Deneme sonuçları, bitki yoğunluğunun incelenen karakterler üzerinde faklı etkide bulunduğunu göstermiştir. Birinci ve ikinci yıllarda baş ağırlığı ve tohumluk yağ içeriği (%) düşük bitki yoğunluğunda (5.55 bitki m2-1 ) önemli ölçüde daha yüksekken, 2012 sezonunda yüksek bitki yoğunluğu (11.11 bitki m2-1 ), tohum yağı ve yağ verimi üzerinde pozitif ve belirgin biçimde etkili olmuştur. Sonuçlar, 2012 yılında 4 L ha-1 biyo-gübre düzeyinin, diğer biyogübre düzeylerine göre (0 ve 2 L ha-1 ) tohum verimi, baş tohum ağırlığı, tohum sayısı / bitki, baş çapı, tohum yağı (%) ve yağ verimini önemli derecede artırdığını göstermiştir. İkinci yılda (2013), 4 L ha-1 biyo-gübre düzeyi, birinci yıla ilave olarak 1000 tane ağırlığı, tohum, yaprak sayısı / bitki ve tohum yağı üzerine diğer dozlardan daha fazla etkili olmuştur. Birinci ve ikinci yıllarda biyo-gübre ve bitki yoğunluğu seviyeleri arasındaki interaksiyonun tohum yağı üzerine önemli etkileşimde bulunduğu gözlenmiştir. Bitki boyu haricinde incelenen diğer parametrelerden yalnızca ilk yılda (2012) etkileşimler gözlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391663
http://hdl.handle.net/11452/5973
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_12.pdf361.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons