Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5969
Title: Beypazarı yöresinde havuç (Daucus carota L.) tarımı yapılan toprakların verimlilik durumları ile havuç bitkisinin potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of fertility status of carrot farming soils in beypazarı region and potential nutrition problems of carrot plant
Authors: Akça, Hanife
Taşkın, Mehmet Burak
Şahin, Özge
Kaya, Emre Can
Taban, Süleyman
Balcı, Meriç
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Turan, Murat Ali
Keywords: Beypazarı
Havuç
Verimlilik
Yaprak
Yumru
Bitki besin elementleri
Beypazarı
Carrot
Fertility
Leaf
Tuber
Plant nutrient elements
Issue Date: 11-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akça, H. vd. (2017). "Beypazarı yöresinde havuç (Daucus carota L.) tarımı yapılan toprakların verimlilik durumları ile havuç bitkisinin potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 123-138.
Abstract: Ankara ili Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan toprakların verimlilik durumları ve havuç (Daucus carota L.) bitkisinin potansiyel beslenme sorunlarının ortaya konulması amaçlanan bu çalışmada, 100 adet toprak örneği ile birlikte eş zamanlı olarak havuç bitkisi yaprak ve yumru örnekleri alınmıştır. Toprakların fiziksel ve kimyasal analizleri ile havuç bitkisi yaprak ve yumrularının besin elementi konsantrasyonları belirlenmiş ve yeterlik düzeyleri ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, havuç tarımı yapılan topraklarda ağırlıklı tekstür sınıfının % 30 ile killi tın (CL) olduğu ve bunu sırasıyla % 23 ile kumlu tın (SL), % 20 ile tın (L) ve % 14 ile kil (C) takip ettiği saptanmıştır. Genelde orta ve ağır bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, organik madde yönünden fakir ve toprak reaksiyonunun (pH) yüksek olduğu belirlenmiştir. Havuç tarımı yapılan toprakların potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, bakır ve mangan yönünden sorun taşımadığı, buna karşın, % 44’ünde demirin, % 20’sinde çinkonun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, toprakların % 6’sında fosforun noksan, buna karşın % 56’sında fosfor birikiminin olduğu belirlenmiştir. Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan alanlardan alınan havuç bitkisi yaprak örneklerinde yapılan analizler sonucu; yaprakların % 13’ünde demirin, % 73’ünde çinkonun, % 54’ünde manganın, % 97’sinde fosforun, % 92’sinde potasyumun ve % 37’sinde magnezyumun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir. Beypazarı yöresinde havuç tarımı yapılan alanlardan alınan havuç bitkisi yumru örneklerinde yapılan analizler sonucu, yumru örneklerinin % 53’ünde demirin, % 72’sinde çinkonun, % 100’ünde manganın, % 53’ünde fosforun, % 55’inde potasyumun ve % 97’sinde magnezyumun noksan düzeyde olduğu belirlenmiştir.
In this study; 100 soil, carrot leaf and tuber samples were taken simultaneously in order to reveal the fertility conditions and potential nutrition problems of carrot farming soils in Beypazarı region of Ankara. The nutrition element concentrations of the carrot plant’s leaves and tubers were determined and their sufficiency levels through the physical and chemical analysis of the soil samples are demostrated. According to results, soil textures are especially clay loam (30 %). After than sandy loam (23 %), loam (20 %) and clay (14 %) are seen respectively. It’s determined that soils have generally heavy texture, low organic matter content and high pH. According to soil analysis, potassium, calcium, magnesium, sulphur, copper and manganese concentrations of soil was found sufficient. However, 44 % of soils have iron and 20 % of them have zinc deficiency. Besides, 6 % of soils have low phosphorus concentration and there are phosphorus accumulation at 56 % of soils. After carrot leaf analysis, total iron concentrations were found deficient in 13 % of samples, zinc in 73 %, manganese in 54 %, phosphorus in 97 %, potassium in 92 % and magnesium in 37 %. According to tuber analysis of plants, total iron concentrations were found deficient in 53 % of samples, zinc in 72 %, manganese in 100 %, phosphorus in 53 %, potassium in 55 % and magnesium in 97 %.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391655
http://hdl.handle.net/11452/5969
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_11.pdf334.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons