Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5961
Title: Türkiye’de üzüm üretimi ve ihracat performansı
Other Titles: Grape production and export performance in Turkey
Authors: Bashimov, Güçgeldi
Keywords: İhracat
Rekabet gücü
Türkiye
Üzüm
Export
Competitiveness
Turkey
Grape
Issue Date: 9-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bashimov, G. (2017). "Türkiye’de üzüm üretimi ve ihracat performansı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 57-68.
Abstract: Üzüm Türkiye’de önemli bir meyvelerden biridir. 2015 yılı itibariyle ülke genelinde 461 bin hektar alanda 3.650 bin ton üzüm üretilmektedir. En önemli üzüm üretici bölgeler Ege, Akdeniz, Güney ve Batı Anadolu ve Marmara Bölgeleridir. 2015 yılında Türkiye’nin üzüm ihracatı 570,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin üzüm ihracatında rekabetçilik düzeyini belirlemektir. Araştırmada Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi ile Vollrath indeksi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezi’nin veri tabanından derlenmiştir. Araştırma 2001-2015 dönemini kapsamaktadır. Araştırma bulgularına göre Türkiye üzüm ihracatında rekabet gücüne sahiptir. Türkiye’nin üzüm ticaretindeki rekabet gücünün artırılması için kaliteye, marka ve tanıtıma daha çok önem verilmelidir.
Grape is most important fruit in Turkey. The grape is cultivated in thousand 461 ha and the production is 3,650 thousand tons in 2015. Major grape growing regions are Aegean, the Mediterranean, southeast and western Anatolia and eastern Marmara. Total export of grapes from Turkey was 570.4 million dollars in 2015. The aim of this study is to determine the competitiveness level of Turkey’s in grape export. The study calculated Balassa’s Revealed Comparative Advantage (RCA) index and Vollrath’s indices. The data were obtained from database Intretantional Trade Centre. The study covers the period 2001-2015. According to the results, Turkey has a comparative advantage in grape export. To improve the competitiveness of Turkey in grape trade should pay attention to the quality, brand and promotion.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391590
http://hdl.handle.net/11452/5961
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_6.pdf265.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons