Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5957
Title: Effects of increasing application doses of borax and boric acid on nutrient element uptake of maize (Zea mays L.)
Other Titles: Artan dozlarda uygulanan boraks ve borik asidin mısır (Zea mays L.) bitkisinin besin elementi alımı üzerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Çelik, Hakan
Öztüfekçi, Sencer
Turan, Murat Ali
Aşık, Barış Bülent
Katkat, A. Vahap
Keywords: Boron uptake
Boron toxicity
Nutrient uptake
Dry matter
Maize
Bor alımı
Bor toksisitesi
Besin elementi alımı
Kuru madde
Mısır
Issue Date: 8-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, H. vd. (2017). "Effects of increasing application doses of borax and boric acid on nutrient element uptake of maize (Zea mays L.)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 45-56.
Abstract: Effects of two boron (B) sources and increasing application doses of both sources on the dry matter yield, B and some nutrients uptake by maize (Zea mays L.) were investigated in greenhouse conditions. Increasing doses of boron (0, 2.5, 5, and 10 mg B kg-1 ) were applied to soil as borax (Na2B4O7.10H2O) and boric acid (H3BO3) and maize plants were grown for 37 days. Increasing doses of B were found statistically significant on dry matter yield, boron, phosphorus (P), and magnesium (Mg) uptake. Borax and boric acid doses elevated the B (6.52 - 5.92 mg pot-1 ) and Mg (49.73 - 49.12 mg pot-1 ) uptake of maize and the highest values observed at 10.0 mg B kg-1 dose of both borax and boric acid, respectively. Dry matter yield and the nutrient elements uptake / B uptake ratios decreased with the increasing B applications. Boron sources found statistically significant on the amounts of dry matter yield, B, P, and iron (Fe) uptake. Up taken B and P amounts were found high at Borax applications, however, dry matter yield, and Fe uptake was found higher at boric acid applications.
Artan dozlarda uygulanan iki farklı bor (B) kaynağının, mısır bitkisinin kuru madde verimi ve kimi besin elementi alımı üzerine etkisi sera koşullarında araştırılmıştır. Artan dozlarda bor (0, 2.5, 5, 10 mg B kg-1 ) toprağa boraks (Na2B4O7.10H2O) ve borik asit (H3BO3) şeklinde uygulanmış ve mısır bitkileri 37 gün süre ile yetiştirilmiştir. Borun artan dozlarının mısır bitkisinin kuru madde verimi, B, fosfor (P) ve magnezyum (Mg) alımı üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Boraks ve borik asit dozları mısır bitkisinin B (6.52 - 5.92 mg saksı-1 ) ve Mg (49.73 - 49.12 mg saksı-1 ) alımını artırmış ve en yüksek değerler B kaynaklarının 10 mg B kg-1 seviyesinden elde edilmiştir. Kuru madde verimi ve besin elementleri / B alım oranları artan B dozları ile azalma göstermiştir. Kuru madde verimi, B, P ve demir (Fe) alımı üzerine B kaynaklarının etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Boraks uygulamalarında kaldırılan B ve P değerleri daha yüksek bulunurken, kuru madde verimi ve kaldırılan Fe miktarı borik asit uygulamalarında daha yüksek olmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391576
http://hdl.handle.net/11452/5957
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_5.pdf310.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons